Windows Việt

Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin Việt

Trang ChínhTrang Chính  Sự kiện  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 
 Code cờ caro
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
irisie[^^!]
Member

irisie[^^!]
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 296
Coins Coins : 537
Thanked Thanked : 86
Code cờ caro Empty
Bài gửiTiêu đề: Code cờ caro   Code cờ caro EmptyThu 29 Oct 2009, 18:43

Code:
#include <iostream.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dos.h>
#include <graphics.h>
int M[22][23];
int Col=240, Row=220, I=10, J=11;
int Play=1,cont=1;
char Player1[10],Player2[10];
void Win(char name[]);
void Choi();
int Thang(int , int , int );
void XuatVT(int , int , int );
void Chu(int , int , int );
void Khung(int , int , int );
void Khoidau();
void Nen();
void Phien(char st[], int ,int );
void KTDH(void);
void main(void)
    { Khoidau();
      KTDH();
      do{  Play=1;Col=240; Row=220; I=10; J=11;
      for(int i=0; i<22; i++)
          for(int j=0; j<23; j++)
        M[i][j]=0;
      cleardevice();
      Nen();
      Choi();
    }while(cont==1);
      closegraph();
    }
void Win(char name[])
  {
    settextstyle(1,0,9);
    setcolor(15);
    outtextxy(10,10,name);
    outtextxy(10,100," won");
  }
void Choi()
  { char key;
    Khung(Col,Row,1);
    XuatVT(I,J,3);
    char Chuoi[236]="        This is program demo CARO game between two players. Press F2 to new game, F10 to quit game and when you finish a game, press any key to a new game. This program was written by Hoang Truong Manh";
    int l=strlen(Chuoi);
    Phien(Player1,170,15+BLINK);
    do{ do{ settextstyle(2,0,5);
        setcolor(15);
        outtextxy(1,460,Chuoi);
        delay(200);
        setcolor(1);
        outtextxy(1,460,Chuoi);
        char st=Chuoi[0];
        for(int i=0; i<l; i++)
        Chuoi[i]=Chuoi[i+1];
        Chuoi[l]=st;
        }while(!kbhit());
    key=getch();
    if(key==0) key=getch();
    if(key==77)
        { Khung(Col,Row,3);
          XuatVT(I,J,1);
          Col=Col+20; J++;
          if(Col==480) {Col=20; J=0;}
          Khung(Col,Row,1);
          XuatVT(I,J,3);
        }
    if(key==75)
        { Khung(Col,Row,3);
          XuatVT(I,J,1);
          Col=Col-20; J--;
          if(Col==0) {Col=460;J=22;}
          Khung(Col,Row,1);
          XuatVT(I,J,3);
        }
    if(key==80)
        { Khung(Col,Row,3);
          XuatVT(I,J,1);
          Row=Row+20; I++;
          if(Row==460) {Row=20; I=0;}
          Khung(Col,Row,1);
          XuatVT(I,J,3);
        }
    if(key==72)
        { Khung(Col,Row,3);
          XuatVT(I,J,1);
          Row=Row-20; I--;
          if(Row==0) {Row=440; I=21;}
          Khung(Col,Row,1);
          XuatVT(I,J,3);
        }
    if(key==13)
        if(M[I][J]==0)
          { Chu(Col,Row,Play);
        if(Play==1)
          { M[I][J]=1;
            if(Thang(I,J,Play)==Play)
            { Win(Player1);getch();
              Play=-1;return;
            }
            Play=-1;
            Phien(Player1,170,5);
            Phien(Player2,270,15+BLINK);
          }
          else
          { M[I][J]=-1;
            if(Thang(I,J,Play)==Play)
            { Win(Player2);getch();
              Play=1;return;
            }
            Play=1;
            Phien(Player2,270,5);
            Phien(Player1,170,15+BLINK);
          }
          }
    if(key==60) break;
    if(key==68) {cont=0;return;}
    }while(key!=68);
    }
int Thang(int x, int y, int s)
  {  if(M[x][y-4]!=-s&&M[x][y-3]==s&&M[x][y-2]==s&&M[x][y-1]==s&&M[x][y]==s&&M[x][y+1]!=-s)
    return(s);
      if(M[x][y-3]!=-s&&M[x][y-2]==s&&M[x][y-1]==s&&M[x][y]==s&&M[x][y+1]==s&&M[x][y+2]!=-s)
    return(s);
      if(M[x][y-2]!=-s&&M[x][y-1]==s&&M[x][y]==s&&M[x][y+1]==s&&M[x][y+2]==s&&M[x][y+3]!=-s)
    return(s);
      if(M[x][y-1]!=-s&&M[x][y]==s&&M[x][y+1]==s&&M[x][y+2]==s&&M[x][y+3]==s&&M[x][y+4]!=-s)
    return(s);
      if(M[x-4][y]!=-s&&M[x-3][y]==s&&M[x-2][y]==s&&M[x-1][y]==s&&M[x][y]==s&&M[x+1][y]!=-s)
    return(s);
      if(M[x-3][y]!=-s&&M[x-2][y]==s&&M[x-1][y]==s&&M[x][y]==s&&M[x+1][y]==s&&M[x+2][y]!=-s)
    return(s);
      if(M[x-2][y]!=-s&&M[x-1][y]==s&&M[x][y]==s&&M[x+1][y]==s&&M[x+2][y]==s&&M[x+3][y]!=-s)
    return(s);
      if(M[x-1][y]!=-s&&M[x][y]==s&&M[x+1][y]==s&&M[x+2][y]==s&&M[x+3][y]==s&&M[x+4][y]!=-s)
    return(s);
      if(M[x-4][y-4]!=-s&&M[x-3][y-3]==s&&M[x-2][y-2]==s&&M[x-1][y-1]==s&&M[x][y]==s&&M[x+1][y+1]!=-s)
    return(s);
      if(M[x-3][y-3]!=-s&&M[x-2][y-2]==s&&M[x-1][y-1]==s&&M[x][y]==s&&M[x+1][y+1]==s&&M[x+2][y+2]!=-s)
    return(s);
      if(M[x-2][y-2]!=-s&&M[x-1][y-1]==s&&M[x][y]==s&&M[x+1][y+1]==s&&M[x+2][y+2]==s&&M[x+3][y+3]!=-s)
    return(s);
      if(M[x-1][y-1]!=-s&&M[x][y]==s&&M[x+1][y+1]==s&&M[x+2][y+2]==s&&M[x+3][y+3]==s&&M[x+4][y+4]!=-s)
    return(s);
      if(M[x-4][y+4]!=-s&&M[x-3][y+3]==s&&M[x-2][y+2]==s&&M[x-1][y+1]==s&&M[x][y]==s&&M[x+1][y-1]!=-s)
    return(s);
      if(M[x-3][y+3]!=-s&&M[x-2][y+2]==s&&M[x-1][y+1]==s&&M[x][y]==s&&M[x+1][y-1]==s&&M[x+2][y-2]!=-s)
    return(s);
      if(M[x-2][y+2]!=-s&&M[x-1][y+1]==s&&M[x][y]==s&&M[x+1][y-1]==s&&M[x+2][y-2]==s&&M[x+3][y-3]!=-s)
    return(s);
      if(M[x-1][y+1]!=-s&&M[x][y]==s&&M[x+1][y-1]==s&&M[x+2][y-2]==s&&M[x+3][y-3]==s&&M[x+4][y-4]!=-s)
    return(s);
      return(0);
  }
void XuatVT(int x, int y, int color)
  { settextstyle(1,0,1);
    setcolor(color);
    char c1[3],c2[3],c3[3];
    itoa(x+1,c1,10);
    itoa(y+1,c2,10);
    outtextxy(580,30,c1);
    outtextxy(580,60,c2);
  }
void Chu(int x, int y, int status)
  { settextstyle(1,0,1);
    if(status==1)
      { setcolor(14);
    outtextxy(x-5,y-13,"O");
      }
    if(status==-1)
      { setcolor(5);
    outtextxy(x-5,y-13,"X");
      }
  }
void Khung(int x, int y, int color)
    { setcolor(color);
      line(x-3,y-10,x-7,y-10);
      line(x-7,y-10,x-7,y-3);
      line(x-7,y+3,x-7,y+8);
      line(x-7,y+8,x-3,y+8);
      line(x+3,y+8,x+7,y+8);
      line(x+7,y+8,x+7,y+3);
      line(x+7,y-3,x+7,y-10);
      line(x+7,y-10,x+3,y-10);
    }
void Khoidau()
    { window(1,1,80,25);textbackground(0);textcolor(15);clrscr();
      gotoxy(40-5,2);cout<<"CARO GAME";
      window(10,4,26,4);textbackground(1);textcolor(14);clrscr();
      cout<<" Player 1's name ";
      do{ window(14,6,50,6);textbackground(0);clrscr();
      window(14,6,22,6);textbackground(3);textcolor(5);clrscr();
      fflush(stdin);gets(Player1);
    }while(strlen(Player1)>8);
      if(strlen(Player1)==0) strcpy(Player1,"Player 1");
      window(54,4,70,4);textbackground(1);textcolor(14);clrscr();
      cout<<" Player 2's name ";
      do{ window(58,6,79,6);textbackground(0);clrscr();
      window(58,6,66,6);textbackground(3);textcolor(5);clrscr();
      fflush(stdin);gets(Player2);
    }while(strlen(Player2)>8);
      if(strlen(Player2)==0) strcpy(Player2,"Player 2");
      return;
    }
void Nen()
    {
      setcolor(1);
      setfillstyle(1,1);
      rectangle(480,1,640,480);
      rectangle(1,460,480,480);
      floodfill(500,200,1);
      floodfill(200,470,1);
      setbkcolor(3);
      setcolor(6);
      for(int i=0; i<24; i++)
      line(1,20*i,480,20*i);
      for(i=0; i<25; i++)
      line(20*i,1,20*i,460);
      settextstyle(1,0,1);
      setcolor(3);
      outtextxy(500,30,"Hang = ");
      outtextxy(500,60,"Cot  = ");
      settextstyle(2,0,5);
      setcolor(15);
      outtextxy(500,150,"Player 1's name");
      outtextxy(500,250,"Player 2's name");
      settextstyle(1,0,3);
      setcolor(5);
      outtextxy(510,170,Player1);
      outtextxy(510,270,Player2);
    }
void Phien(char st[], int col,int mau)
    { settextstyle(1,0,3);
      setcolor(mau);
      outtextxy(510,col,st);
    }
void KTDH(void)
    {  int L;
      char* grPats = "C:\\borlandc\\BGI";
      do{  int grDR = DETECT;
        int grMD;
        initgraph(&grDR,&grMD,grPats);
        L = graphresult();
        if(L!=grOk)
          { cout<<"\n Loi Khoi tao do hoa: "<<grapherrormsg(L);
        if(L==grFileNotFound) // neu co loi duong dan thi nhap lai
          {  cout<<"\n Cho duong dan toi BGI hoac an <Ctrl-Break> de dung Chuong  trinh\n";
            cout<<"      Duong dan la: ";
            fflush(stdin);
            gets(grPats);
          }
        else exit(0);
          }
      } while(L!=grOk);
      return;
    } 
mình kiếm được trên mạng, mấy bạn có thể tham khảo Code cờ caro 593288


<p><marquee style="width:500px; height: 161px" scrolldelay="1" direction="right"><center><font color="#ff0200" size="3"><font color="#0000ff"> Code cờ caro Avatar24lh4Đứng lại chưa......ưa Code cờ caro Smiley112ak1Mọi người làm ơn tránh ra nào
</font></font></center></marquee></p>

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
huynhthithuthuy
Member

huynhthithuthuy
Member
Giới tính : Nữ
Tuổi : 30
Posts Posts : 57
Coins Coins : 277
Thanked Thanked : 6
Code cờ caro Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Code cờ caro   Code cờ caro EmptyThu 29 Oct 2009, 19:16

móa ơi! chúa ơi! cứu con.nhìn là tui mún xỉu òi,đọc để hỉu nữa chắc....... Code cờ caro 593288

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
kitsudo
Member

kitsudo
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 235
Coins Coins : 581
Thanked Thanked : 59
Code cờ caro Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Code cờ caro   Code cờ caro EmptyThu 29 Oct 2009, 19:21

Cái này là C++ nhỉ ? Kit làm cờ vua nên cũng ko biết jì về cái này. Code cờ caro 740835


Ôi 1 Thời Để Nhớ....
Code cờ caro D17a3615b53458dd72b310f<br>

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
daokiem_votinh64
Member

daokiem_votinh64
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 556
Coins Coins : 2157
Thanked Thanked : 168
Code cờ caro Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Code cờ caro   Code cờ caro EmptyThu 29 Oct 2009, 19:57

bác này cũng chăm chỉ nhỉ.nhìn cái thư viện graphic.h là có đồ hoạ trọng rùi, mà thầy bảo mình lập trình đâu cần đồ hoạ(biết gì đâu mà đồ với hoạ).cái cái này thì trên mang không thiếu.bạn nào tìm được cái code cua C mà lập trình trên môi trường console đem share cho anh em thì đúng tuyệt cú mèo nhỉ

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
quangtrivela
Member

quangtrivela
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 61
Coins Coins : 88
Thanked Thanked : 5
Code cờ caro Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Code cờ caro   Code cờ caro EmptyThu 29 Oct 2009, 20:55

trời má ơi cứu con với ca ro là cái đỡ rắc rối nhất mà nhìn đoạn code còn thấy mù vậy thì cờ vua và cờ tướng còn mù hơn nữa. làm sao mà làm đây, mà có của người khác thì đọc làm sao mà hiểu cơ chứ. Ông thầy chơi ác wa

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
hintacphi
Member

hintacphi
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 547
Coins Coins : 1376
Thanked Thanked : 316
Code cờ caro Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Code cờ caro   Code cờ caro EmptyThu 29 Oct 2009, 22:15

má ơi code caro hay siêu ma trận đây nhìn thấy đúng 1 chữ mù Sad thầy chắc còn hok nghĩ được ra đoạn code nay Very Happy


Code cờ caro 6f635e27-406f-44d7-8284-b83a6511e024Code cờ caro De6dc075-12ec-43af-b511-95fe42e71c02Code cờ caro E6476a47-c288-42a5-b040-657d8050db84
Bạn click nút Code cờ caro Thanks12 là đã góp phần vào Văn Hóa Thank trong 4rum rồi ^^ Thank nhìu

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
KhoaHocTuNhien.2Forum.Biz
Member

avatar
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 65
Coins Coins : 97
Thanked Thanked : 12
Code cờ caro Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Code cờ caro   Code cờ caro EmptyFri 30 Oct 2009, 13:35

tại chúng ta yếu quá hay tai đó là cửu âm chân kinh mà không có công lực đụng vô là sẽ chết ..trời ơi..!chắc vể quê cấm câu quá...mà giờ quên bàn phím rồi..cầm câu sao được..thầy chơi gì mà xấu quá..mà sao anh Duy tài quá ..cái gì cũng biết,giá mà được tí công lực của ảnh thì..ta sẽ xưng bá võ lâm...

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
theghost
Member

theghost
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 362
Coins Coins : 1573
Thanked Thanked : 41
Code cờ caro Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Code cờ caro   Code cờ caro EmptyFri 30 Oct 2009, 13:50

Cái code này mình không đụng tới được đâu, mấy cái thư viện siêu cao chưa hề biết tới thì làm sao làm được

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
NHOK
Member

NHOK
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 58
Coins Coins : 97
Thanked Thanked : 4
Code cờ caro Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Code cờ caro   Code cờ caro EmptyFri 30 Oct 2009, 14:15

thoi cái này thì chịu máy pác tim dùm em vài cái của c đi chứ thầy mà cho phép nộp cho có thì lúc hỏi lại cũng câm luôn

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
huynhthithuthuy
Member

huynhthithuthuy
Member
Giới tính : Nữ
Tuổi : 30
Posts Posts : 57
Coins Coins : 277
Thanked Thanked : 6
Code cờ caro Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Code cờ caro   Code cờ caro EmptyFri 30 Oct 2009, 19:36

chúa ơi! đọc xô bít j đâu. Thầy mún jet tụi mình đây mòa. hic.

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
levandong
Member

levandong
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 33
Posts Posts : 16
Coins Coins : 29
Thanked Thanked : 1
Code cờ caro Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Code cờ caro   Code cờ caro EmptySat 31 Oct 2009, 00:37

Code cờ caro 168231 đọc đoạn code này chắc độn thổ mất

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
tro.ng_mk
Member

tro.ng_mk
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 224
Coins Coins : 384
Thanked Thanked : 45
Code cờ caro Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Code cờ caro   Code cờ caro EmptySat 31 Oct 2009, 13:39

trên mạng cũng có 1 vài đoạn code như thế đấy..
nhưng đoạn nào đọc cũng không hiểu cả....
co ai tìm được đoạn nào mà sài được thì share cho anh em .....

※ Bài viết cùng chuyên mục


http://bongdaso.com
Tác giảThông điệp
quanghuy2606
Member

quanghuy2606
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 1
Coins Coins : 2
Thanked Thanked : 0
Code cờ caro Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Code cờ caro   Code cờ caro EmptyFri 24 Jun 2011, 17:48

chào các bạn!
anh chị nào có code về game liên quan đến C# và JAVA. share cho mình dc ko

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Sponsored content


Code cờ caro Empty

※ Bài viết cùng chuyên mục


 
Code cờ caro
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Windows Việt :: Lưu Trữ :: Lưu Trữ - Các môn học cũ :: Kỹ Thuật Lập Trình-
[Windows Việt] Deverloped by Nguyễn Gia Phú - https://windows.forumvi.com
Powered by © Forumotion.com - phpBB™ version ©phpBB2
Go to top Go to bottom