Windows Việt

Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin Việt

Trang ChínhTrang Chính  Sự kiện  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 
 bai tap CSDL
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
0867042
Member

0867042
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 138
Coins Coins : 246
Thanked Thanked : 10
bai tap CSDL Empty
Bài gửiTiêu đề: bai tap CSDL   bai tap CSDL EmptySun 01 Nov 2009, 10:28

CREATE DATABASE QLDEAN
CREATE TABLE NHANVIEN
(
HONV nvarchar (15),
TENLOT nvarchar (15),
TENNV nvarchar (15),
MANV char (9) NOT NULL,
NGSINH datetime ,
DCHI nvarchar (30),
PHAI nchar (3),
LUONG float ,
MA_NQL char(9),
PHG int ,
PRIMARY KEY (MANV)
)
CREATE TABLE PHONGBAN
(
TENPHG nvarchar(15),
MAPHG int NOT NULL,
TRPHG char(9),
NG_NHANCHUC datetime ,
PRIMARY KEY (MAPHG)
)
CREATE TABLE DIADIEM_PHG
(
MAPHG int NOT NULL,
DIADIEM nvarchar (15) NOT NULL,
PRIMARY KEY (MAPHG,DIADIEM)
)
CREATE TABLE DEAN
(
TENDA nvarchar(15),
MADA int NOT NULL,
DDIEM_DA nvarchar(15),
PHONG int,
PRIMARY KEY (MADA)
)
CREATE TABLE CONGVIEC
(
MADA int NOT NULL,
STT int NOT NULL,
TEN_CONG_VIEC nvarchar(50),
PRIMARY KEY (MADA,STT)
)
CREATE TABLE PHANCONG
(
MA_NVIEN char(9) NOT NULL,
MADA int NOT NULL,
STT int NOT NULL,
THOIGIAN float,
PRIMARY KEY (MA_NVIEN,MADA,STT)
)
CREATE TABLE THANNHAN
(
MA_NVIEN char (9) NOT NULL,
TENTN nvarchar (15) NOT NULL,
PHAI nchar (3),
NGSINH datetime,
QUANHE nvarchar (15),
PRIMARY KEY (MA_NVIEN,TENTN)
)
---tao khoa ngoai
ALTER TABLE NHANVIEN
ADD CONSTRAINT FK_NHANVIEN_NHANVIEN
FOREIGN KEY (MA_NQL)
REFERENCES NHANVIEN (MANV),
CONSTRAINT FK_NHANVIEN_PHONGBAN
FOREIGN KEY (PHG)
REFERENCES PHONGBAN (MAPHG)
ALTER TABLE PHONGBAN
ADD CONSTRAINT FK_PHONGBAN_NHANVIEN
FOREIGN KEY (TRPHG)
REFERENCES NHANVIEN (MANV)
ALTER TABLE DIADIEM_PHG
ADD CONSTRAINT FK_DIADIEM_PHG_PHONGBAN
FOREIGN KEY (MAPHG)
REFERENCES PHONGBAN (MAPHG)
ALTER TABLE DEAN
ADD CONSTRAINT FK_DEAN_PHONGBAN
FOREIGN KEY (PHONG)
REFERENCES PHONGBAN (MAPHG)
ALTER TABLE CONGVIEC
ADD CONSTRAINT FK_CONGVIEC_DEAN
FOREIGN KEY (MADA)
REFERENCES DEAN(MADA)
ALTER TABLE PHANCONG
ADD CONSTRAINT FK_PHANCONG_CONGVIEC
FOREIGN KEY (MADA,STT)
REFERENCES CONGVIEC (MADA,STT),
CONSTRAINT FK_PHANCONG_NHANVIEN
FOREIGN KEY (MA_NVIEN)
REFERENCES NHANVIEN(MANV)
ALTER TABLE THANNHAN
ADD CONSTRAINT FK_THANNHAN_NHANVIEN
FOREIGN KEY (MA_NVIEN)
REFERENCES NHANVIEN (MANV)
---nhap lieu
INSERT INTO NHANVIEN
values (N'Ðinh',N'Bá',N'Tiến','009','02/11/1960',N'119 Cống Quỳnh, Tp HCM', N'Nam',30000,null,null)
INSERT INTO NHANVIEN
values (N'Nguyễn',N'Thanh',N'Tùng','005','08/20/1962',N'222 Nguyễn Văn cừ, Tp HCM', N'Nam',40000,null,null)
INSERT INTO NHANVIEN
values (N'Bùi',N'Ngọc',N'Hằng','007','3/11/1954',N'332 Nguyễn Thái Học, Tp HCM', N'Nam',25000,null,null)
INSERT INTO NHANVIEN
values (N'Lê',N'Quỳnh',N'Như','001','02/01/1967',N'291 Hồ Văn Huê,Tp HCM', N'Nữ',43000,null,null)
INSERT INTO NHANVIEN
values (N'Nguyễn',N'Minh',N'Hùng','004','03/04/1967',N'95 bà Rịa, vũng Tàu', N'Nam',38000,null,null)
INSERT INTO NHANVIEN
values (N'Trần',N'Thanh',N'Tâm','003','05/04/1957',N'34 Mai Thị Lự, Tp HCM', N'Nam',25000,null,null)
INSERT INTO NHANVIEN
values (N'Trần',N'Hồng',N'Quang','008','09/01/1967',N'80 Lê Hồng Phong, Tp HCM',N'Nam',25000,null,null)
INSERT INTO NHANVIEN
values (N'Phạm',N'Văn',N'Vinh','006','01/01/1965',N'45 Trưng Vương, Hà Nội',N'Nữ',55000,null,null)
INSERT INTO PHONGBAN
values (N'Nghiên cứu','5','005','05/22/1978')
INSERT INTO PHONGBAN
values (N'Ðiều hành','4','008','01/01/1985')
INSERT INTO PHONGBAN
values (N'Quản lý','1','006','06/19/1971')

INSERT INTO DIADIEM_PHG
values ('1',N'TP HCM')
INSERT INTO DIADIEM_PHG
values ('4',N'Hà Nội')
INSERT INTO DIADIEM_PHG
values ('5',N'TAU')
INSERT INTO DIADIEM_PHG
values ('5',N' NHA TRANG')
INSERT INTO DIADIEM_PHG
values ('5',N'TP HCM')

INSERT INTO DEAN
values (N'San pham X','1',N'Vũng Tàu','5')
INSERT INTO DEAN
values (N'San pham Y','2',N'Nha Trang','5')
INSERT INTO DEAN
values (N'San pham Z','3',N'TP HCM','5')
INSERT INTO DEAN
values (N'Tin hoc hoa','10',N'Hà Nội','4')
INSERT INTO DEAN
values (N'Cap quang','20',N'TP HCM','1')
INSERT INTO DEAN
values (N'Dao tao','30',N'Hà Nội','4')

INSERT INTO CONGVIEC
values ('1','1',N'Thiet ke san pham X')
INSERT INTO CONGVIEC
values ('1','2',N'Thu nghiem san pham X')
INSERT INTO CONGVIEC
values ('2','1',N'San xuat san pham Y')
INSERT INTO CONGVIEC
values ('2','2',N'Quang cao san pham Y')
INSERT INTO CONGVIEC
values ('3','1',N'Khuyen mai san pham Z')
INSERT INTO CONGVIEC
values ('10','1',N'Tin hoc hoa nhan su tien luong')
INSERT INTO CONGVIEC
values ('10','2',N'Tin hoc hoa phong Kinh doanh')
INSERT INTO CONGVIEC
values ('20','1',N'Lap dat cap quang')
INSERT INTO CONGVIEC
values ('30','1',N'Dao tao nhan vien Marketing')
INSERT INTO CONGVIEC
values ('30','2',N'Dao tao chuyen vien vien thiet ke')

INSERT INTO PHANCONG
values ('009','1','1','32')
INSERT INTO PHANCONG
values ('009','2','2','8')
INSERT INTO PHANCONG
values ('004','3','1','40')
INSERT INTO PHANCONG
values ('003','1','2','20.0')
INSERT INTO PHANCONG
values ('003','2','1','20.0')
INSERT INTO PHANCONG
values ('008','10','1','35')
INSERT INTO PHANCONG
values ('008','30','2','5')
INSERT INTO PHANCONG
values ('001','30','1','20')
INSERT INTO PHANCONG
values ('001','20','1','15')
INSERT INTO PHANCONG
values ('006','20','1','30')
INSERT INTO PHANCONG
values ('005','3','1','10')
INSERT INTO PHANCONG
values ('005','10','2','10')
INSERT INTO PHANCONG
values ('005','20','1','10')
INSERT INTO PHANCONG
values ('007','30','2','30')
INSERT INTO PHANCONG
values ('007','10','2','10')

INSERT INTO THANNHAN
values ('005',N'Trinh',N'Nữ','04/05/1976',N'Con gái')
INSERT INTO THANNHAN
values ('005',N'Khang',N'Nam','10/25/1973',N'Con trai')
INSERT INTO THANNHAN
values ('005',N'Phuong',N'Nữ','05/03/1948',N'Vợ chồng')
INSERT INTO THANNHAN
values ('001',N'Minh',N'Nam','02/29/1932',N'Vợ chồng')
INSERT INTO THANNHAN
values ('009',N'Tiến',N'Nam','01/01/1978',N'Con trai')
INSERT INTO THANNHAN
values ('009',N'Châu',N'Nữ','12/30/1978',N'Con gái')
INSERT INTO THANNHAN
values ('009',N'Phương',N'Nữ','05/05/1957',N'Vợ chồng')
UPDATE NHANVIEN
SET MA_NQL='005',PHG='5'
WHERE MANV='009'
UPDATE NHANVIEN
SET MA_NQL='006',PHG='5'
WHERE MANV='005'
UPDATE NHANVIEN
SET MA_NQL='001',PHG='4'
WHERE MANV='007'
UPDATE NHANVIEN
SET MA_NQL='006',PHG='4'
WHERE MANV='001'
UPDATE NHANVIEN
SET MA_NQL='005',PHG='5'
WHERE MANV='004'
UPDATE NHANVIEN
SET MA_NQL='005',PHG='5'
WHERE MANV='003'
UPDATE NHANVIEN
SET MA_NQL='001',PHG='4'
WHERE MANV='008'
UPDATE NHANVIEN
SET MA_NQL=null,PHG='1'
WHERE MANV='006'-----truy van co ban
--1.tìm các nhân viên làm việc ở phòng 4
SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE PHG='4'
--2. tìm các nhân viên có mức lương trên 30000
SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG > '30000'
--3, tìm các nhân viên có mức lương trên 25000 ở phòng 4 hoăc các nhân viên có mức lương trên 30000 ở phòng 5
SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE LUONG >25000 and PHG='4' OR LUONG > 30000 and PHG='5'

----4.cho bết họ tên đầy đủ của các nhân viên ở tphcm
SELECT HONV + ' ' + TENLOT + ' ' + TENNV as 'HoVaTen'
FROM NHANVIEN
WHERE DCHI LIKE '%TP HCM'
---5. cho biết họ tên đầy đủ của các nhân viên có họ bắt đầu bằng ký tự "N"
SELECT HONV ,TENLOT ,TENNV
FROM NHANVIEN
WHERE HONV LIKE 'N%'
---6.cho biet ngay sinh va dia chi cua nhan vien dinh ba tien
SELECT NGSINH,DCHI
FROM NHANVIEN
WHERE HONV = N'Đinh' and TENLOT =N'Bá' and TENNV = N'Tiến'
---7. cho biet cac nhan vien co nam sinh trong khoang 1960 den 1965
SELECT *
FROM NHANVIEN
WHERE year (NGSINH) between 1960 and 1965
---8. cho biet cac nhan vien va nam sinh cua nhan vien
SELECT HONV,TENLOT,TENNV, year(NGSINH) as NAMSINH
FROM NHANVIEN

----9. cho biet cac nhan vien va tuoi cua nhan vien
SELECT HONV, TENLOT, TENNV, datediff (yyyy,NGSINH,getdate ()) as TUOI
FROM NHANVIEN

---10. Với mỗi phòng ban, cho biết tên phòng ban và địa điểm phòng
SELECT TENPHG, DIADIEM
FROM PHONGBAN , DIADIEM_PHG
WHERE PHONGBAN.MAPHG=DIADIEM_PHG.MAPHG
---11. Tìm tên những người trưởng phòng của từng phòng ban
SELECT TENNV as TRUONGPHONG
FROM NHANVIEN,PHONGBAN
WHERE PHONGBAN.TRPHG=NHANVIEN.MANV
---12. Tìm tên và địa chỉ của tất cả các nhân viên của phòng "Nghiên cứu".
SELECT TENNV,DCHI
FROM NHANVIEN ,PHONGBAN
WHERE NHANVIEN.PHG=PHONGBAN.MAPHG and PHONGBAN.TENPHG = N'Nghiên cứu'

---13. Với mỗi đề án ở Hà Nội, cho biết tên đề án, tên phòng ban, họ tên và
---ngày nhận chức của trưởng phòng của phòng ban chủ trì đề án đó.
SELECT DA.TENDA,PB.TENPHG,NV.HONV,NV.TENLOT,NV.TENNV,PB.NG_NHANCHUC
FROM NHANVIEN NV,PHONGBAN PB,DEAN DA
WHERE PB.MAPHG=DA.PHONG and PB.TRPHG=NV.MANV and DA.DDIEM_DA=N'Hà Nội'
---14. Tìm tên những nữ nhân viên và tên người thân của họ
SELECT TENNV,TENTN
FROM NHANVIEN, THANNHAN
WHERE NHANVIEN.MANV=THANNHAN.MA_NVIEN and NHANVIEN.PHAI = N'Nữ'

---15. Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên nhân viên và họ tên người quản lý
---trực tiếp của nhân viên đó
SELECT NV.HONV,NV.TENLOT,NV.TENNV
SELECT NV.HONV,NV.TENLOT,NV.TENNV as HotenNQL
FROM NHANVIEN
WHERE NV.MANV=NV.MA_NQL

---16. Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên của nhân viên đó, họ tên người
---trưởng phòng và họ tên người quản lý trực tiếp của nhân viên đó.
SELECT nv.*,nql.*,tpb.*
FROM NHANVIEN NV,NHANVIEN NQL,NHANVIEN TPB,PHONGBAN PB
WHERE NQL.MANV=NV.MANQL AND NV.PHG=MAPHG AND TPB.MANV=TRPHG

---17. Tên những nhân viên phòng số 5 có tham gia vào đề án "Sản phẩm X"
----và nhân viên này do "Nguyễn Thanh Tùng" quản lý trực tiếp.

----18. Cho biết tên các đề án mà nhân viên Đinh Bá Tiến đã tham giabai tap CSDL 593288 còn gà quá mong anh em chỉ dùm câu 17+18

※ Bài viết cùng chuyên mục


http://www.mediafire.com/nmbao89#2qtaurvpwfilf,1
Tác giảThông điệp
thuy ngan
Member

thuy ngan
Member
Giới tính : Nữ
Tuổi : 30
Posts Posts : 85
Coins Coins : 141
Thanked Thanked : 11
bai tap CSDL Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bai tap CSDL   bai tap CSDL EmptySun 01 Nov 2009, 10:34

cho hỏi về bài tập cấu trúc dữ liệu nhóm nào cũng nộp hay sao vậy.mà ai biết lam ko chỉ gium với

※ Bài viết cùng chuyên mục


 
bai tap CSDL
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Windows Việt :: Đại Sảnh :: Thông báo về Học Tập - Trường Lớp-
[Windows Việt] Deverloped by Nguyễn Gia Phú - https://windows.forumvi.com
Powered by © Forumotion.com - phpBB™ version ©phpBB2
Go to top Go to bottom