Windows Việt

Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin Việt

Trang ChínhTrang Chính  Sự kiện  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 
 de va bai giai tham khao thi cuoi ky mon KTLT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
daokiem_votinh64
Member

daokiem_votinh64
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 556
Coins Coins : 2157
Thanked Thanked : 168
de va bai giai tham khao thi cuoi ky mon KTLT Empty

vì thấy có nhiều bạn cần nên mình tốc hành lam gửi cho các bạn,có thể chưa perfect nhưng là nhũng gì trong bài thi mình đã làm.
Code:

/*            TRUONG DAI HOC KHOA HOC TU NHIEN TP HO CHI MINH
                     KHOA CONG NGHE THONG TIN
                        HE CAO DANG
                     CO SO DU BI DAI HOC
                        LOP 08DB_B

            
               DE THI CUOI KY MON :KY THUAT LAP TRINH
                        THOI GIAN:180
            (thi sinh duoc xem tai lieu trong phong dao tao)

  cau 1//   viet ham cho phep tinh trung binh cong cac so nguyen to
         trong mang mot chieu cac so nguyen(1d);

  cau 2//   viet ham cho phep kiet ke cac dong co tong ca phan tu
         lon nhat trong mang 2 chieu(1d);

  cau 3//   xac dinh cach thuc luu tru mang phan so trong tap tin van ban.
         viet ham cho phep doc mang phan so do tu tap tin(1d);

  cau 4//   su dung con tro ham ,viet chuong trinh cho phep tim ra trong
         mang 1 chieu 1 gia tri thoa man 1 trong cac tieu chi sau
            -lon nhat trong mang;
            -nho nhat trong mang;
            -gan 100 nhat trong mang;(1,5d)
  cau 5//   chon 1 trong cac cau sau :
            a//   kiem tra xem tren ban co CARO da co quan co nao thang thua chua ?.
               Neu co thi do la quan X ha O
            b// .....(khong nho de (^-^));
            c// .....(khong nho de (^-^));(1,5d);
  cau 6//   viet chuong trinh nhap 1 mang so nguyen va xoa cac phan tu nho nhat trong mang(1d);

            ------------   THE END      --------------
            (can bo coi thi khong giai thich gi them)

               
                 --------------//BAI LAM //---------------
                 */
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "math.h"
//cau 1
void nhap(int *&a,int &n)
{
   printf("nhap so phan tu cua mang n=");
   scanf("%d",&n);
   a=new int [n];
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
      printf("nhap a[%d]=",i);
      scanf("%d",a+i);
   }
}
void xuat(int *a,int n)
{
   for(int i=0;i<n;i++)
      printf("%4d",a[i]);
}
int ktnt(int k)
{
   int dem=0;
   for(int i=1;i<=k;i++)
      if(k%i==0)
         dem++;
   if(dem==2)
      return 1;
   return 0;
}
float TBC(int *a,int n)
{
   int dem=0,s=0;
   float tbc=0;
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
      dem++;
      s=s+a[i];
   }
   tbc=(float)s/dem;
   return tbc;
}
//cau 2
void nhap2(int **&a,int &m,int &n)
{
   printf("nhap so dong m=");
   scanf("%d",&m);
   printf("nhap so cot ");
   scanf("%d",&n);
   a=new int *[m];
   for(int i=0;i<m;i++)
   {
      a[i]=new int [n];
      for(int j=0;j<n;j++)
      {
         printf("nhap a[%d][%d]=",i,j);
         scanf("%d",*(a+i)+j);
      }
   }
}
void xuat2(int **a,int m,int n)
{
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
      for(int j=0;j<n;j++)
         printf("%4d",a[i][j]);
      printf("\n\n");
   }
}
int tongdong(int **a,int n,int d)
{
   int s=0;
   for(int j=0;j<n;j++)
      s=s+a[d][j];
   return s;
}
int tonglonnhat(int **a,int m,int n)
{
   int lc=a[0][0];
   for(int i=0;i<m;i++)
      if(tongdong(a,n,i)>lc)
         lc=tongdong(a,n,i);
   return lc;
}
void lietkedong(int **a,int m,int n)
{
   printf("dong co tong lon nhat trong ma tran la ");
   for(int i=0;i<m;i++)
      if(tongdong(a,n,i)==tonglonnhat(a,m,n))
         printf("%4d",i);
   printf("\n");
}
//cau 3
struct PHANSO
{
   int tu;
   int mau;
};
void input(char *filename)
{
   PHANSO *p;//khong can giu lai gia tri cua mang phan so P
   int n;
   FILE *f=fopen(filename,"wt");
   if(f==NULL)
   {
      printf("khong mo duoc tap tin ");
      return ;
   }
   printf("cach thuc luu tru PHAN SO tren tap tin \n\n");
   printf("nhap so phan tu cua mang n=");
   scanf("%d",&n);
   fprintf(f,"%d\n",n);
   p=new PHANSO [n];
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
      printf("nhap tu va mau cho phan so thu %d \n\n",i);
      printf("nhap tu :");
      scanf("%d",&p[i].tu);
      fprintf(f,"%d ",p[i].tu);
      printf("nhap mau :");
      scanf("%d",&p[i].mau);
      fprintf(f,"%d\n",p[i].mau);
   }
   delete []p;
   fclose(f);
}
void output(PHANSO *&p,int &n,char *filename)
{
   FILE *f=fopen(filename,"rt");
   if(f==NULL)
   {
      printf("khong mo duoc tap tin ");
      return ;
   }
   printf("\n\nket qua sau khi doc tu tap tin nhu sau ");
   fscanf(f,"%d",&n);
   printf("\nso luong cac phan so trong mang %d\n",n);
   p=new PHANSO [n];
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
      printf("phan so thu %d :",i);
      fscanf(f,"%d",&p[i].tu);
      printf("%d/",p[i].tu);
      fscanf(f,"%d",&p[i].mau);
      printf("%d\n",p[i].mau);
   }
   fclose(f);
}
//cau 4
int lon(int a,int b)
{
   if(a>b)
      return a;
   return b;
}
int be(int a,int b)
{
   if(a>b)
      return b;
   return a;
}
int gan100(int a,int b)
{
   if(abs(100-a)<abs(100-b))
      return a;
   return b;
}
int thoa_dieu_kien(int *a,int n,int (*f)(int ,int))
{
   int lc=a[0];
   for(int i=0;i<n;i++)
   {
      lc=f(a[i],lc);
   }
   return lc;
}
// cau 5
/*int dong(int **a,int n,int d)//kiem tra thang tren dong
{
   for(int j=0;j<n-4;j++)
      if((a[d][j]==a[d][j+1] && a[d][j]==a[d][j+2] && a[d][j]==a[d][j+3] && a[d][j]==a[d][j+4]) && a[d][j]!=0)
         return 1;
   return 0;
}
int cot(int **a,int n,int c)//kiem tra thang tren cot
{
   for(int i=0;i<n-4;i++)
      if(a[i][c]==a[i+1][c] && a[i][c] ==a[i+2][c] && a[i][c]==a[i+3][c]&& a[i][c]==a[i+4][c] &&a[i][c]!=0)
         return 1;
   return 0;
}
int cheochinh(int **a,int n,int d,int c)//kiem tra thang tren duong cheo cheo chinh
{
   if(d>=c)
   {
      int i=0;
      int j=d-c;
      while(j<n-4)
      {
         if(a[i][j]==a[i+1][j+1] && a[i][j]==a[i+2][j+2] && a[i][j]==a[i+3][j+3] && a[i][j]==a[i+4][j+4] && a[i][j]!=0)
            return 1;
         i++;
         j++;

      }
   }
   if(d<c)
   {
      int i=0;
      int j=d-c;
      while(i<n-4)
      {
         if(a[i][j]==a[i+1][j+1] && a[i][j]==a[i+2][j+2] && a[i][j]==a[i+3][j+3] && a[i][j]==a[i+4][j+4] && a[i][j]!=0)
            return 1;
         i++;
         j++;

      }
   }
   return 0;
}
int cheophu(int **a,int n,int d,int c)////kiem tra thang tren duong cheo phu
{
   if(d<n-1-c)
   {
      int i=d+c;
      int j=0;
      while(i>4)
      {
         if(a[i][j]==a[i-1][j+1] && a[i][j]==a[i-2][j+2] && a[i][j]==a[i-3][j+3] && a[i][j]==a[i-4][j+4] && a[i][j]!=0)
            return 1;
         i--;
         j++;
      }
   }
   if(n-1-d<=c)
   {
      int i=n-1;
      int j=(d+c)%(n-1);
      while(i>4)
      {
         if(a[i][j]==a[i-1][j+1] && a[i][j]==a[i-2][j+2] && a[i][j]==a[i-3][j+3] && a[i][j]==a[i-4][j+4] && a[i][j]!=0)
            return 1;
         i--;
         j++;

      }
   }
   return 0;
}
int thangthua(int **a,int n,int &player,int d,int c)
{
   for(int i=0;i<n;i++)
      for(int j=0;j<n;j++)
         if(dong(a,n,i)==1 || cot(a,n,j)==1 || cheochinh(a,n,i,j)==1 || cheophu(a,n,i,j)==1)
            return 1;
   player=1-player;
   return 0;
}*/
// cau 6
void xoa(int *a,int &n,int k)
{
   for(int i=k;i<n-1;i++)
      a[i]=a[i+1];
   n--;
}
int nhonhat(int *a,int n)
{
   int lc=a[0];
   for(int i=0;i<n;i++)
      if(a[i]<lc)
         lc=a[i];
   return lc;
}
void xoanhonhat(int *a,int &n)
{
   for(int i=0;i<n;i++)
      if(a[i]==nhonhat(a,n))
         xoa(a,n,i);
}
void main()
{
   int *a,n;
   printf("\t\t---------CAU 1---------\n\n");
   nhap(a,n);
   xuat(a,n);
   printf("\ntrung binh cong cua cac phan tu trong mang la %8.3f\n",TBC(a,n));
   printf("\t\t---------CAU 2---------\n\n");
   int **a1,m1,n1;
   nhap2(a1,m1,n1);
   xuat2(a1,m1,n1);
   lietkedong(a1,m1,n1);
   for(int i=0;i<m1;i++)
      delete []a1[i];
   delete []a1;
   printf("\t\t---------CAU 3---------\n\n");
   PHANSO *p;
   int n3;
   input("d:\\input.txt");
   output(p,n3,"d:\\input.txt");
   delete []p;
   printf("\t\t---------CAU 4---------\n\n");
   printf("phan tu lon nhat trong mang la %d \n",thoa_dieu_kien(a,n,lon));
   printf("phan tu be nhat trong mang la %d \n",thoa_dieu_kien(a,n,be));
   printf("phan tu gan 100 nhat trong mang la %d \n",thoa_dieu_kien(a,n,gan100));
   printf("\t\t---------CAU 5---------\n\n");
   printf("nhieu qua khong lam noi nen khong viet thanh chuong trinh \n");
   printf("chi co code o tren de kiem tra viec thang thua tren ban co\n");
   printf("\t\t---------CAU 6---------\n\n");
   xoanhonhat(a,n);
   printf("mang sau khi xoa cac phan tu nho nhat la \n\n");
   xuat(a,n);
   delete []a;
   getch();
}

mong dc sự góp ý của các bạn.và chúc các bạn thi lại thành công.

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
BLACKCAT
Member

BLACKCAT
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 349
Coins Coins : 377
Thanked Thanked : 53
de va bai giai tham khao thi cuoi ky mon KTLT Empty

Môn này dc thi lại hả Nghiệp, hix vậy mà cứ tưởng...

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
loveyouloveme
Member

loveyouloveme
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 87
Coins Coins : 138
Thanked Thanked : 10
de va bai giai tham khao thi cuoi ky mon KTLT Empty


de va bai giai tham khao thi cuoi ky mon KTLT Chimtraide va bai giai tham khao thi cuoi ky mon KTLT 015 de va bai giai tham khao thi cuoi ky mon KTLT Chimphai

※ Bài viết cùng chuyên mục


http://boydasau9x.zooz.vn
Tác giảThông điệp
Sponsored content


de va bai giai tham khao thi cuoi ky mon KTLT Empty

※ Bài viết cùng chuyên mục


 
de va bai giai tham khao thi cuoi ky mon KTLT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Windows Việt :: Lưu Trữ :: Lưu Trữ - Các môn học cũ :: Kỹ Thuật Lập Trình-
[Windows Việt] Deverloped by Nguyễn Gia Phú - https://windows.forumvi.com
Powered by © Forumotion.com - phpBB™ version ©phpBB2
Go to top Go to bottom