Windows Việt

Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin Việt

Trang ChínhTrang Chính  Sự kiện  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 
 người con xứ nghệ ới ời,thể hiện tài năng đê
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hoang thanh
Member

hoang thanh
Member
Giới tính : Nữ
Tuổi : 28
Posts Posts : 7
Coins Coins : 11
Thanked Thanked : 0
người con xứ nghệ ới ời,thể hiện tài năng đê Empty

người con xứ nghệ ới ời,thể hiện tài năng đê Icon10
ng??i con x? ngh? ?i ?i,th? hi?n tài n?ng ?ê









"???ng vô x? Ngh? quanh quanh.

Non xanh n??c bi?c nh? tranh h?a ??."

Nh?c ??n x? Ngh?, ng??i ta không ch? nh? ??n m?nh ??t ??a linh nhân
ki?t, cái m?nh ??t là cái nôi c?a phong trào ??u tranh gi?i phóng dân
t?c t? nh?ng n?m ??u thành l?p ??ng, m?nh ??t ?ã sinh ra bao nhiêu danh
nhân, bao nhiêu v? anh hùng dân t?c mà ng??i ta còn nh? ??n m?t m?nh
??t phong c?nh th?t nên th?, th?t h?u tình.


người con xứ nghệ ới ời,thể hiện tài năng đê 559239 người con xứ nghệ ới ời,thể hiện tài năng đê 559239 người con xứ nghệ ới ời,thể hiện tài năng đê 559239 người con xứ nghệ ới ời,thể hiện tài năng đê 559239 Hãy l?u gi? l?i nh?ng kho?nh kh?c tuy?t v?i v? x? Ngh? thân yêu. Hãy
th? hi?n m?t x? Ngh? ??y n?ng gió, m?t x? Ngh? ??y s?c s?ng ?ang b?ng
lên ??i m?i, m?t x? Ngh? thân thi?n, ?m áp tình ng??i.

N?m trong chu?i ch??ng trình ÂN TÌNH X? NGH?, cu?c thi ?nh “Ngh? T?nh
trong m?t tôi” là m?t trong nh?ng s? ki?n ghi nh?n nh?ng hình ?nh ??p
nh?t c?a vùng ??t Ngh? An - Hà T?nh và gi?i thi?u cho m?i ng??i v? X?
Ngh?. M?t cu?c thi ??y ý ngh?a h??ng v? mi?n quê Ngh? An - Hà T?nh, n?i
mà nh?ng ng??i con x? Ngh? cùng th? hi?n tình yêu quê h??ng, n?i nh?ng
nhi?p ?nh gia g?p g?, n?i x? Ngh? nh? hi?n ra gi?a lòng Hà N?i...
B?n là ng??i con ??t ngh? ?
B?n ?ã t?ng m?t l?n ??n ??t ngh??
Hay ch? ??n gi?n là b?n yêu vùng ??t x? ngh? ? yêu con ng??i x? Ngh??
Còn ch? gì n?a ???Hãy chia s? nh?ng kho?nh kh?c ?ó cùng v?i chúng
tôib?ng cách tham gia cu?c thi "Ngh? T?nh trong m?t tôi" và g?i nh?ng
hình ?nh, slide, clip v? con ng??i và m?nh ??t x? Ngh? cho chúng tôi!

Th? l? cu?c thi ?nh “Ngh? T?nh trong m?t tôi”
Ban t? ch?c: ??i SVTN ??ng h??ng Ngh? An - Hà T?nh ?H Kinh t? Qu?c dân
Nhà tài tr?:

I. H??ng d?n tham gia
·Th?i gian nh?n bài d? thi: t? ngày 20/04/2010 ??n 03/05/2010
·??i t??ng: Không gi?i h?n.
II. Tiêu chu?n ?nh d? thi
·?nh, clip, slide d? thi ph?i ???c g?i ??n tham gia d? thi d??i d?ng
file ?nh s?. BTC s? thi?t k? ph?n m?m và trang web riêng ?? tr?ng bày
các ?nh cho cu?c thi.
·?nh d? thi ph?i ghi rõ chú thích ?nh v? th?i gian – ??a ?i?m ch?p, ch?
??. Khuy?n khích nh?ng ?nh có gi?i thích rõ v? nhân v?t trong ?nh, b?i
c?nh ch?p…
·?nh, clip d? thi là ?nh ch?a t?ng ???c s? d?ng trên các báo, ch?a ??t b?t c? gi?i th??ng v? nhi?p ?nh nào.
·S? l??ng ?nh d? thi là không quá 10 ?nh cho m?i bài d? thi.
·Quy ??nh v? ch?nh s?a ?nh b?ng các ph?n m?m chuyên d?ng. ???c phép:
ch?nh s?a ?? sang t?i, ?? t??ng ph?n, kích th??c ?nh. Không ???c phép:
vi?n khung, ghép ?nh, xóa b?t chi ti?t trong ?nh
·?nh và các clip, slide tham d? là ?nh và các clip, slide v? c?nh ??p X? Ngh?, con ng??i X? Ngh?.
·Không phân bi?t th?i gian
·Có n?i dung phù h?p v?i thu?n phong m? t?c ng??i Vi?t Nam
III. Cách g?i bài d? thi:
- V? ?nh:
·G?i bài d? thi vào Email c?a ch??ng trình [You must be registered and logged in to see this link.]
·Khi g?i c?n ghi rõ h? tên, ??a ch?, s? ?i?n tho?i liên h?, nick yahoo và ??a ch? n?i b?n ?ang công tác ho?c h?c t?p.
·Ghi rõ th?i gian ??a ?i?m và l?i bình n?u có.
·?nh ???c ban t? ch?c ch?p nh?n s? ???c ban t? ch?c thông báo vào mail c?a ng??i d? thi.
- V? clip và slide:
·Cách 1: L?u vào ??a r?i ?? vào h?p th? ??i SVTN trong V?n phòng H?i
sinh viên tr??ng ?H KTQD (phòng 111 nhà 11 Ký túc xá ??i h?c Kinh t?
Qu?c dân ).
·Cách 2: G?i tr?c ti?p vào máy tính trong V?n phòng H?i sinh viên (t? 9h-11h sáng và 2h-4h chi?u).
·Cách 3:Up lên các web chia s? clip (youtube, tamtay.vn, blog.com.vn,
clip.vn...) và g?i link qua Email:antinhxunghe2010@gmail.com c?a ch??ng
trình ?? ban t? ch?c xem xét và ch?m ?i?m.
·Ghi rõ h? tên, ?ia ch?, s? ?i?n tho?i liên h?, nick yahoo và ??a ch? n?i b?n ?ang công tác ho?c h?c t?p.
·Ghi rõ th?i gian, ??a ?i?m và l?i bình n?u có.



IV. C? c?u gi?i th??ng và tiêu chí ch?m gi?i cho cu?c thi ?nh:

1. S? l??ng ?nh ???c trao gi?i: 10 B?c ?nh

2. C? c?u gi?i th??ng:

·05 b?c ?nh ??t gi?i: C?t cách (trong ?ó có 01 ?nh ??t gi?i xu?t s?c)
·05 b?c ?nh ??t gi?i: Sáng t?o (trong ?ó có 01 ?nh ??t gi?i xu?t s?c)
·01 clip xu?t s?c nh?t
·01 slide xu?t s?c nh?t.

3. Tiêu chí ?ánh giá:
3.1. V?i ?nh:

vV?i gi?i: C?t cách

Yêu c?u

·Là nh?ng b?c ?nh t? nhiên không qua ch?nh s?a.
·N?i dung b?c ?nh lành m?nh, trong sáng.
·Th? hi?n ???c cái ??c tr?ng và v? ??p c?a con ng??i và m?nh ??t X? Ngh?.
·V? k? thu?t: có b? c?c h?p lí, ?? sáng thích h?p... có tính th?m m? cao

vV?i gi?i: Sáng t?o

Yêu c?u

·Là nh?ng b?c ?nh ???c phép qua ch?nh s?a.
·B?c ?nh ???c ?ánh giá cao là nh?ng b?c ?nh có tính sáng t?o, k? thu?t
ch?nh s?a ?nh t?t, có nh?ng góc nhìn m?i v? s? ??i thay c?a con ng??i
X? Ngh?
·N?i dung b?c ?nh lành m?nh, trong sáng.

3.2. V?i Clip và Slide, t? li?u v? l?ch s?:
·Clip và slide d? thi ph?i do ng??i tham gia d? thi t?o ra ho?c có
quy?n l?u gi? h?p pháp (m?i th?c m?c v? b?n quy?n BTC không ch?u trách
nhi?m).
·BTC không gi?i h?n v? ph?m vi n?i dung, có th? các clip công phu ???c
giàn d?ng theo 1 k?ch b?n ??nh tr??c, ho?c clip xoay quanh nh?ng hình
?nh, k? ni?m, kho?nh kh?c c?a cu?c s?ng con ng??i X? Ngh?
·Slide ph?i có l?i bình ?i kèm.
·Clip(Slide) có ch?t l??ng không quá kém v? hình ?nh, âm thanh
·Clip(Slide) d? thi không quá ng?n (d??i 30s) và không quá dài (trên 8 phút).
·Clip(Slide) có n?i dung phù h?p v?i thu?n phong,m? t?c và v?n hóa ng??i Vi?t Nam.

4. Trao gi?i:

·10 b?c ?nh ??p kèm l?i bình hay nh?t và 01 clip và 01 slide xu?t s?c
nh?t s? ???c tôn vinh trao gi?i trong ?êm t? ch?c ch??ng trình “Ân tình
X? Ngh?” 9/5/2010 và ??ng t?i trên forum c?a các tr??ng ??i h?c, Cao
??ng, các website, forum c?a các t? ch?c ng??i Ngh? An - Hà T?nh, Forum
các tr??ng THPT ? Ngh? An – Hà T?nh.
·C? c?u gi?i th??ng:
- 02 gi?i b?c ?nh xu?t s?c nh?t: 500.000 ??ng
- 08 gi?i ?nh tiêu bi?u: 300.000 ??ng
- 01 Slide ?nh xu?t s?c nh?t: 1 tri?u ??ng
- 01 Clip xu?t s?c nh?t: 1,5 tri?u ??ng
·??i v?i ng??i d? thi ? xa khu v?c Hà N?i ?o?t gi?i: Ban t? ch?c s? h?
tr? chi phí ?i l?i và h? tr? ch? ngh? ng?i ?? tham d? ch??ng trình Ân
tình x? Ngh? và l? trao gi?i cu?c thi..

M?i th?c m?c xin liên h? :
+ Tr?n Huy Th?ng 0973414843 ho?c Hán Duy Hào 0978683635
+ Gmail: [You must be registered and logged in to see this link.]
+ Ho?c nick Yahoo: handuyhao
+ Forum Ban t? ch?c: nghetinh.org người con xứ nghệ ới ời,thể hiện tài năng đê 593288

※ Bài viết cùng chuyên mục


 
người con xứ nghệ ới ời,thể hiện tài năng đê
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Windows Việt :: Góc Sinh Viên :: Làm quen-
[Windows Việt] Deverloped by Nguyễn Gia Phú - https://windows.forumvi.com
Powered by © Forumotion.com - phpBB™ version ©phpBB2
Go to top Go to bottom