Windows Việt

Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin Việt

Trang ChínhTrang Chính  Sự kiện  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 
 Tuyển Sinh Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh MBA của Mỹ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thanh_van
Member

thanh_van
Member
Giới tính : Nữ
Tuổi : 30
Posts Posts : 1
Coins Coins : 3
Thanked Thanked : 0
Tuyển Sinh Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh MBA của Mỹ Empty

Gi?i thi?u s? l??c v? h?c vi?n
Tuyển Sinh Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh MBA của Mỹ 7V0.10595799_1_1

23-25 Nguy?n Huy L??ng, Qu?n Bình Th?nh, TP. H? Chí
Minh, Vi?t Nam

Tel:
+84.129.254.8888 ; +84.123. 752.8889

E-mail: [You must be registered and logged in to see this link.] Website: [You must be registered and logged in to see this link.]

H?c Vi?n Qu?n Lý Canada
- The Management Institute of Canada (Institut Canadien
de
Management)

Tr? s?
??t t?i Montreal
, Quebec, v?i các chi nhánh và ??i tác trên
kh?p th? gi?i
, H?c Vi?n
Qu?n
Lý Canada
, Management Institute of Canada (MIC), là m?t H?c Vi?n sau
??i h?c tri?n

khai
các ch??ng trình ?ào t?o trên l?p và ?ào t?o t? xa trong l?nh v?c Qu?n
lý và Qu?n tr?

kinh
doanh.

MIC
c?ng ???c Chính Ph? Canada cho phép tri?n khai các ch??ng trình ?ào t?o
c?p ch?ng

ch?
cho cá nhân và t? ch?c
.
Các
ch??ng trình ?ào t?o
:
Th?c
s? Qu?n tr? kinh doanh
- Master in Business
Administration (MBA):
B?ng th?c s?
Qu?n
tr? kinh doanh c?a MIC do ??i h?c Delta International University of New
Orleans
, Hoa
K?
c?
p.
Th?c
s? Qu?n tr? Hành chính công
- Master in Business
Administration (MPA):
B?ng th?c
s?
Qu?n tr? Hành chính công c?a MIC do ??i h?c Delta International
University of New

Orleans,
Hoa K? c?p.
S? m?ng
S? m?ng c?a H?c Vi?n
Qu?n Lý Canada là cung c?p cho h?c viên c? h?i ti?p c?n v?i các

ch??ng
trình ?ào t?o qu?c t? thông qua các ch??ng trình h?c t?p linh ho?t
, thu?n ti?n và hình
th?c
?ào t?o t? xa
.
M?c
tiêu

Các
ch??ng trình ?ào t?o t?i ch? và ?ào t?o t? xa c?a H?c Vi?n Qu?n Lý
Canada mang tính

giáo
d?c h??ng nghi?p v?i các m?c tiêu
:
1. T?o c? h?i h?c t?p
su?t ??i thông qua hình th?c giáo d?c t? xa

2. H? tr? các cá nhân
và t? ch?c trong vi?c phát tri?n chi?n l??c giáo d?c c?a mình

3. Xây d?ng và cung
c?p các ch??ng trình ?ào t?o ??i h?c cho nh?ng cá nhân và t?

ch?c
theo hình th?c ?ào t?o t? xa

4. Cung c?p và phát
tri?n ngu?n nhân l?c

5. Th?c hi?n nghiên
c?u và ph? bi?n các thông tin nghiên c?u

6. Phát tri?n và tri?n
khai các chi?n l??c giáo d?c t? xa trên toàn c?u

7. Giúp sinh viên
thành công trong m?t môi tr??ng luôn thay ??i b?ng t? duy quy?t

?oán, sáng t?o và ki?n
th?c

Ki?m ??nh và T? cách Thành viên c?a H?c Vi?n Qu?n Lý
Canada

Ki?m
??nh c?a H?c Vi?n Qu?n Lý Canada

Tuyển Sinh Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh MBA của Mỹ TL0.10595802_1_1

H?c Vi?n
Qu?n Lý Canada ???c Hi?p h?i ?ào t?o T? xa Qu?c t?
- IADL ki?m ??nh toàn
ph?n. IADL ???c thành l?p
?? ??y m?nh ch?t l??ng ?ào t?o và giáo d?c t? xa
, ??ng th?i
IADL
còn phê chu?n và công nh?n các ch??ng trình ?ào t?o m?
, ?ào t?o t? xa và
?ào t?o

tr?c
tuy?n trên ph?m vi toàn th? gi?i
. Thành viên c?a IADL
bao g?m các tr??ng cao ??ng
,
??i
h?c
, các website ?ào t?o tr?c tuy?n, các doanh nghi?p
?ào t?o
, các t? ch?c phi chính ph?
(NGO),
và các hình th?c t? ch?c khác trên c? b?n Châu l?c.
Thông
qua h? th?ng tiêu chu?n c?a IADL
, ch?t l??ng c?a các
ch??ng trình ?ào t?o c?a H?c

Vi?n
Qu?n Lý Canada có th? ???c ?ánh giá trên ph?m vi toàn c?u
.

Phê chu?n ho?t ??ng c?a H?c Vi?n Qu?n Lý Canada
H?c
Vi?n Qu?n Lý Canada ???c ??ng ký ho?t ??ng t?i Qu?n Quebec
, Canada. H?c Vi?n
Qu?n
Lý Canada ???c Chính Ph? phê chu?n trong ho?t ??ng ?ào t?o
, gi?ng d?y, và t? ch?c
các
khóa ?ào t?o cho các cá nhân
, công ty và t? ch?c
thông qua gi?y phép c?a B? tr??ng

Vi?c
làm và Th?ng nh?t Xã h?i
. H?c Vi?n Qu?n Lý
Canada ???c phép th?c hi?n các ch??
ng
trình
c?p ch?ng ch?
, còn b?ng c?p c?a các ch??ng trình
C? nhân và Th?c s? c?a H?c Vi?n

Qu?n
Lý Canada do ??i h?c Delta International University
- Hoa K? c?p.

C?p b?ng
Sinh
viên c?a H?c Vi?n Qu?n Lý Canada s? nh?n ???c b?ng Th?c s? ho?c C? nhân
do nh?ng

??i
tác c?a H?c Vi?n Qu?n Lý Canada t?i B?c M? ho?c Châu Âu
. Hi?n t?i, ??i h?c Delta
International
University in New Orleans (DIU),
tr? s? ??t t?i Louisiana- Hoa K?, là ??n v?
c?p
b?ng cho sinh viên c?a H?c Vi?n Qu?n Lý Canada
. Ngoài ra, nh?ng ??i tác khác, nh?
??i
h?c
International American University (IAU) c?ng c?p b?ng cho
các ch??ng trình c?a

H?c
Vi?n Qu?n Lý Canada
. Các ??i tác này ??u
có gi?y phép và có quy?n c?p b?ng h?p

pháp.
??i
h?c
Delta International University in New Orleans (DIU) ???c V?n phòng
Chính quy?n

Bang
Louisiana,
hoa K? c?p phép ?ào t?o và c?p b?ng ??i h?c và sau ??i
h?c và ???c H?i

??ng
Bang
Louisiana phê chu?n.

T? cách Thành viên c?a H?c Vi?n Qu?n Lý Canada

Tuyển Sinh Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh MBA của Mỹ LT0.10595806_1_1

H?c Vi?n
Qu?n Lý Canada là m?t thành viên c?a H?i ??ng Qu?c t? v? Giáo d?c ??i
h?c

(International
Assembly for Collegiate Business Education- IACBE),
?ây là m?t t? ch?c
ki?m
??nh ??t t?i Hoa K? chuyên v? giáo d?c ??i h?c
. V?i vi?c ?ánh giá
nghiêm ng?t k?t qu?

h?c
t?p và ?o l??ng hi?u qu? giáo d?c
, IACBE t?p trung vào
vi?c duy trì và hoàn thi?n ch?t

l??ng
c?a các ch??ng trình trên th? gi?i
.
IACBE
là m?t ??n v? chuyên v? ki?m ??nh các ch??ng trình c?p b?ng ph? thông
và b?ng ??i

h?c, cao ??ng. IACBE ?o l??ng hi?u
qu? công tác giáo d?c và ?ào t?o thông qua ?ánh giá

k?t
qu? h?c tâp
.
M?c
tiêu c?a IACBE là “??y m?nh và h? tr? ch?t l??ng qu?n lý giáo d?c trên
toàn th? gi?i

thông
qua ki?m ??nh và ?ánh giá k?t qu? h? t?p
, bao g?m: (1) ?o l??ng hi?u qu?, (2) ?o
l??ng
k?t qu? h?c t?p
, và (3) xác ??nh nh?ng thay ??i và ??i m?i
c?n thi?t qua ho?t ??ng

?ánh
giá
.”

Tuyển Sinh Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh MBA của Mỹ KL0.10595809_1_1

H?c Vi?n
Qu?n Lý Canada là thành viên c?a H?i ??ng Châu Âu và ?ào t?o Kinh doanh

(European
Council for Business Education- ECBE),
m?t t? ch?c ki?m
??nh Châu Âu có tr?

s?
t?i Th?y S? v?i kho?ng
100 thành viên t? ch?c
t?i Châu Âu và các n?i trên th? gi?i
.

Tuy?n sinh ch??ng trình Th?c S?
Qu?n Tr? Kinh Doanh:

Tuyển Sinh Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh MBA của Mỹ CS0.10595811_1_1
Ch??ng
trình Th?c s? Qu?n tr? Kinh doanh
(MBA) c?a H?c Vi?n Qu?n Lý
Canada ???c

xây
d?ng cho nh?ng ai mong mu?n theo h?c Th?c s? Qu?n tr? Kinh doanh trên
l?p
, tr?c
tuy?n, ho?c t? xa trong
khi v?n có th? ??m b?o công vi?c
.
1.
?i?u ki?n tuy?n sinh

?Sinh viên cao h?c có 2 n?m kinh nghi?m làm
vi?c
, ph?i n?p S? y?u lý l?ch, b?n sao
B?ng C? nhân và B?ng
?i?m ??i h?c
.
2.
K? ho?ch h?c t?p

?Ch??ng trình ???c
th?c hi?n
babo g?m 51 tín ch? (15 môn h?c) và 1 môn T? v?n
Qu?n
(ho?c m?t ?? án Nghiên c?u)
?L?p ???c t? ch?c
vào các ngày Th? B?y
, Ch? Nh?t, ho?c các bu?i t?i
trong tu?n
.
?M?i h?c k?, sinh viên cao h?c
có th? h?c
1 môn tr?c tuy?n v?i Giáo s? c?a H?c
Vi?n
Qu?n lý Canada
.
3.
?i?u ki?n t?t nghi?p

?Sinh viên cao h?c
ph?i hoàn thành
51 tín ch? c?a ch??ng trình.
?Ch??ng trình Th?c
s? Qu?n tr? Kinh doanh ???c d?y b?ng Ti?ng Vi?t
, tuy nhiên:
?Sinh viên cao h?c ph?i tham
d? các khóa b?i d??ng Ti?ng Anh do ??i tác ngôn ng?

???c
H?c Vi?n Qu?n Lý Canada ch? ??nh

?Sinh viên cao h?c
ph?i v??t qua t?t c? các bài ki?m tra
, bài thi v?i ?i?m s?
t?ng

môn
không ???c th?p h?n ?i?m C theo h? th?ng ?i?m c?a H?c Vi?n Qu?n Lý

Canada.
?Sinh viên cao h?c
ph?i v??t qua k? thi Ti?ng Anh ??u ra ?? t?t nghi?p ch??ng trình

Th?c
s? Qu?n tr? Kinh doanh
.
4.
B?ng c?p

?B?ng Th?c s? Qu?n
tr? Kinh doanh
(MBA) do ??i h?c Delta
International University

of New Orleans (DIU)- Hoa
K?
c?p
.
??i h?c Delta International University in New

Orleans (DIU)
???c V?n phòng Chính quy?n Bang
Louisiana
, hoa K? c?p phép ?ào t?o và c?p b?ng
??i h?c và sau ??i h?c và ???c H?i ??ng Bang Louisiana phê
chu?n.

D? Ki?n Khai Gi?ng: 20-25/06/2010.
??a ?i?m: khách s?n Bông Sen, 117-123 ??ng Kh?i, qu?n 1.


Thông
tin thêm, xin vui lòng liên h? ??i di?n c?a chúng tôi t?i Vi?t Nam

23-25 Nguy?n Huy L??ng, Qu?n Bình Th?nh, TP. H? Chí Minh.
Phone: 0932 678 287 ; Mail:
[You must be registered and logged in to see this link.]

P/S: Yêu c?u g?i ?i?n thông báo khi b?n ??n v?n
phòng cho chúng tôi s?p x?p: 0932 678 287<blockquote>B?n không h?c nh?ng
có nhu c?u tr? thành agent (ng??i gi?i thi?u h?c viên), vui lòng liên
h? nick yahoo: [You must be registered and logged in to see this link.]
?? tr? thành agent v?i quy?n l?i h?p d?n</blockquote>

※ Bài viết cùng chuyên mục


 
Tuyển Sinh Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh MBA của Mỹ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Windows Việt :: Giải trí :: Tin tức 4 phương-
[Windows Việt] Deverloped by Nguyễn Gia Phú - https://windows.forumvi.com
Powered by © Forumotion.com - phpBB™ version ©phpBB2
Go to top Go to bottom