Windows Việt

Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin Việt

Trang ChínhTrang Chính  Sự kiện  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 
 Nhóm 4 QT CSDL thực thi phần index THÔNG BÁO Đăng ký
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NHOK
Member

NHOK
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 58
Coins Coins : 97
Thanked Thanked : 4
Nhóm 4 QT CSDL thực thi phần index THÔNG BÁO Đăng ký Empty

phần index nhóm của nhóm 4 do bạn Nhí làm trửong nhóm
thông báo đăng ký để phân công làm phần index
các bạn trong nhóm đăng ký cho bạn danh Được với nick là tinhanhnoixaxu
đăng ký trong hạn là nay thứ 5 ngày 27/5/2010 tới hết ngày chủ nhật 30/5/2010
bạn hoàng đưa tài liệu mình ko hiểu mong bạn hoàng giải thích lại cho các bạn trong nhóm
Trích dẫn :

1


select idchiphi from
tonghopngansach where tungay >= ngaybatdau and
denngay <= ngayketthucwhile iDchiPhi_cursor%found


loop


if
idchiphi=idchiphitemp thenselect
sotieninto
soTien1idfrom
tonghopngansachwhere
idchiphi=idchiphitemp;tongSoTien:=tongSoTien+soTien1id;


end if;


fetch
idChiPhi_cursor into idchiphitemp;end loop;


insert into tonghopngansach(idchiphi,tungay,denngay,sotien,loaingansach)


values(idchiphi,ngaybatdau,ngayketthuc,tongSoTien,hinhthucngansach);


while iDchiPhi_cursor%found


loop


select
sotieninto
soTien1idfrom
tonghopngansachwhere
idchiphi=idchiphitemp;tongSoTien:=tongSoTien+soTien1id;


fetch idChiPhi_cursor
into idchiphitemp;end loop;


insert into tonghopngansach(idchiphi,tungay,denngay,sotien,loaingansach)


values ('Tong Hop',ngaybatdau,ngayketthuc,tongSoTien,hinhthucngansach);


TONGHOPNGANSACH(IDCHIPHI,SOTIEN,TUNGAY,DENNGAY)


KHACHHANG


(TENKH,


TENDAYDU,


DIENGIAI,


DOANHTHU,


KH.NGAYTHANHLAPCONGTY,


NGAYTIMTHAY,


NGAYLIENHEKETIEP


IDKHOIKHACHHANG)


HOATDONG


(TIEUDE,


NOIDUNG,


TRANGTHAI,


IDKHACHHANG,


NGUOILIENHE,


SONV,


NGUOICN,


NGAYCN,


NGAYTHUCHIEN,


NGAYDUKIEN,


HINHTHUC)


CHITIETHOATDONG


(NGAYGIODKKETTHUC,


NGAYGIODKBATDAU


ID)


NHANVIENHOATDONG


(IDHOATDONG)


NHATKY


(IDNHATKY


TIEUDE


IDHOATDONG


IDKHACH


IDLIENHE


NGAYCN


NGUOICN)


TIENTRINHBANHANG


(TRANGTHAI,


TIEUDE,


DIENGIAI,


IDKHACHHANG)


DOITHU_TIENTRINHBANHANG


(IDTIENTRINHBANHANG


IDDOITHU)


SANPHAM


(IDDOITHU


IDNHOMSANPHAM


LASPCUATA)


DIEMMANH


(IDDOITHU)


DIEMYEU


(IDDOITHU)


KHOIKHACHHANG


()


KHUCTHITRUONG(IDKHOIKHACHHANG)


HOADON


(IDKHACHHANG,


SOSERIES,


TONGGT)


CHITIETHOADON


(IDSANPHAM


IDTHUESUAT)


CHITIETHOPDONG


(IDTHUESUAT)


HOPDONG


(TONGGT,


IDNHANVIEN)


DONHANG


(TONGGT)


CHITIETDONHANG


(IDTHUESUAT)


2


select kh1.ID, kh1.TenKH, kh1.TenDayDuKH


from
Khachhang kh1where kh1.ngaysinh >= Ngay1 and kh1.ngaysinh <= Ngay2


3


select kh.ID, kh.TenKH,
kh.TenDayDuKHfrom khachhang khwhere thoiGianDau<=kh.ngaythanhlapcongty and kh.ngaythanhlapcongty<=thoiGianSau4


select kh.ID, kh.TenKH,
kh.TenDayDuKHfrom khachhang khwhere thoiGianDau<=kh.ngaytimthay and kh.ngaytimthay<=thoiGianSau5


select kh.ID, kh.TenKH,
kh.TenDayDuKHfrom
KhachHang khwhere kh.NgayLienHeGanNhat
>= Ngay1 and
kh.NgayLienHeGanNhat <=
Ngay26


select kh.ID, kh.TenKH,
kh.TenDayDuKHfrom
KhachHang khwhere kh.NgayLienHeKeTiep
>= Ngay1 and
kh.NgayLienHeKeTiep <=
Ngay27


select hd.ID, hd.TieuDe, hd.NoiDung, hd.NgayDuKien


from
HoatDong hdwhere hd.NgayDuKien >= Ngay1 and hd.NgayDuKien <=
Ngay2 and hd.HinhThuc
= HinhThuc8


select to_char(cthd.ngaygiodkketthuc-cthd.ngaygiodkbatdau,'dd')


into
TongThoiGianDuKienfrom
chitiethoatdong cthdwhere cthd.idhoatdong
= ID;9


select id into
idtemp from hoatdong hd where hd.id=idhoatdong;select hd.trangthai into tthai from
hoatdong hd where hd.id=idhoatdong;select hd.tieude, hd.idkhachhang, hd.idnguoilienhe, hd.sonv, hd.nguoicn, hd.ngaycn


into
tde, idkhach,
idlienhe, nv,
nguoicn, ngaycnfrom
hoatdong hdwhere
hd.id=idhoatdong;idnhatky := 'nk001';


insert into
nhatky values(idnhatky,tde,idhoatdong,null,idkhach,idlienhe,'0',null,null,nv,null,null,null,ngaycn, nguoicn);select
ct.ngaygiodkbatdau,
ct.ngaygiodkketthucinto
ngaydukienbd, ngaydukienktfrom
hoatdong hd, chitiethoatdong ctwhere
hd.id=idhoatdong
and ct.idhoatdong= hd.id;insert into chitietnhatky values('1',idnhatky,
ngaydukienbd, ngaydukienkt,null);update
hoatdong set trangthai=1
where id=idhoatdong;10


select id into idtemp from
nhanvien where id=
idnv;select
hd.hanthuchien -
hd.ngaydukien into
ngaycongfrom
hoatdong hd, nhanvienhoatdong nvhdwhere
nvhd.idnhanvien=
idnvand
hd.id= nvhd.idhoatdongand
hd.ngaydukien between
tgbd and tgktand
hd.hanthuchien between
tgbd and tgkt;11


select count(*) into ChoQuyetDinh
from TIENTRINHBANHANG TT where TT.TRANGTHAI='0';


select count(*)into ThanhCong from TIENTRINHBANHANG TT where
TT.TRANGTHAI='1';


select count(*) into MatCoHoi from TIENTRINHBANHANG TT where
TT.TRANGTHAI='2';


select count(*) into Tong from TIENTRINHBANHANG;


12


select SP.ID,SP.IDDOITHU,SP.IDNHOMSANPHAM


from SANPHAM SP,NHOMSANPHAM
NSPwhere SP.IDDOITHU =
IDDOITHU AND
SP.IDNHOMSANPHAM =
NSP.ID AND SP.LaSPCuaTa = '1'13


SELECT
TempFinal.ID,TempFinal.TieuDe


,TempFinal.DienGiai


,TempFinal.TenKH


FROM
(SELECT kh.TenKHFROM
KhachHang khJOIN


(SELECT ttbh.ID


,ttbh.TieuDe


,ttbh.DienGiai


,ttbh.IDKhachHang


FROM
TienTrinhBanHang ttbhWHERE
ttbh.ID IN (SELECT dt_tt.IDTienTrinhBanHangFROM
DoiThu_TienTrinhBH dt_ttWHERE dt_tt.IDDoiThu = IDDT))Temp


ON
Temp.IDKhachHang =
kh.ID)TempFinal;select dttr.idtientrinhbanhang
from doithu_tientrinhbh dttr where dttr.iddoithu=IDDTselect
trbh.id,trbh.tieude,trbh.diengiai,trbh.idkhachhanginto
idtemp,tieudetemp,diengiaitemp,idkhachhangtempfrom
tientrinhbanhang trbhwhere
trbh.id=idtientrinhbanhangtemp;


select kh.tendaydukh


into
tenkhachangtempfrom
khachhang khwhere kh.id=idkhachhangtemp;


14


SELECT dm.Ten


FROM DiemManh dm


WHERE dm.IDDoiThu
= IDDTSELECT dy.Ten


FROM DiemYeu dy


WHERE dy.IDDoiThu
= IDDT15


select kh.idkhoikhachhang


into
idkhoikhachhangfrom
khachhang kh, khoikhachhang kkhwhere kh.id=idkh and kh.idkhoikhachhang=kkh.id;

select count(ktt.idkhoikhachhang)


into tongKtt


from
khucthitruong kttwhere ktt.idkhoikhachhang=idkhoikhachhang;


16


select hd.idkhachhang,hd.tonggt from hoadon hd where
hd.idkhachhang=idkhupdate khachhang


set doanhthu=tonggthoadon


where id=idkh;


17


select cthd.soseries,cthd.idhoadon from chitiethoadon cthd where
cthd.idsanpham=idsanphamwhile iDHopDong_cursor%found


loop


select hd.tonggt into
tonggttemp from hoadon hd where hd.soseries=soseriestemp and hd.id=idhoadontemp;tonggthoadon:=tonggthoadon+tonggttemp;


fetch
iDHopDong_cursor into soseriestemp,idhoadontemp;end loop;


18


select cthd.GiaBan, cthd.SoLuong, cthd.chietkhau


into DonGia, SoLuong,
PhanTramChietKhaufrom
ChiTietHopDong cthdwhere cthd.IDHopDong =
IDHopDong;


select ts.phantram


into
ThueSuatfrom
ChiTietHopDong cthd, ThueSuat tswhere cthd.idhopdong =
idhopdong and cthd.idthuesuat=ts.id;update HopDong


set TongGt = GiaTriHopDong


where ID = IDHopDong;


19


select ctdh.GiaBan, ctdh.SoLuong, ctdh.chietkhau


into DonGia, SoLuong,
PhanTramChietKhaufrom chitietdonhang
ctdhwhere ctdh.IDdonhang = iDDH;

select ts.phantram


into
ThueSuatfrom
ChiTietDonHang ctdh, ThueSuat tswhere ctdh.iddonhang = iDDH and ctdh.idthuesuat=ts.id;


update DonHang


set TongGt = tongGTDH


where ID = IDDH;


20


select cthd.GiaBan, cthd.SoLuong, cthd.chietkhau


into DonGia, SoLuong,
PhanTramChietKhaufrom
ChiTiethoadon cthdwhere cthd.IDhoadon = iDHD;

select ts.phantram


into
ThueSuatfrom
ChiTietHoaDon cthd, ThueSuat tswhere cthd.idhoadon = iDHD and cthd.idthuesuat=ts.id;


update HoaDon


set TongGt = tongGTHD


where ID = IDHD;


21


select id from
hopdongwhile c%found


loop


begin


select ts.phantram


into
ThueSuatfrom
ChiTietHopDong cthd, ThueSuat tswhere
cthd.idhopdong =
idHopDong and cthd.idthuesuat=ts.id;


select (SoLuong*GiaBan)-(soluong*giaban*chietkhau)+(giaban*soluong-(soluong*giaban*chietkhau))*ThueSuat


into
tongGT1HDfrom
chitiethopdong cthdwhere
cthd.idhopdong=idhopdong;


update
hopdongset
tonggt = tongGT1HDwhere id = idHopDong;


22


select id from
donhangwhile c%found


loop


begin


select ts.phantram


into
ThueSuatfrom
ChiTietHopDong cthd, ThueSuat tswhere
cthd.idhopdong =
idHopDong and cthd.idthuesuat=ts.id;


select (SoLuong*GiaBan)-(soluong*giaban*chietkhau)+(giaban*soluong-(soluong*giaban*chietkhau))*ThueSuat


into
tongGT1DHfrom
chitietdonhang ctdhwhere
ctdh.iddonhang=iddonhang;


update
donhangset
tonggt = tongGT1DHwhere id = idDonHang;


23


select id from
hoadonwhile c%found


loop


begin


select (SoLuong*GiaBan)-(soluong*giaban*chietkhau)+(giaban*soluong-(soluong*giaban*chietkhau))*tienthue


into tongGT1HD


from
chitiethoadon cthdwhere
cthd.idhoadon=idhoadon;


update
hoadonset
tonggt = tongGT1HDwhere id = idHoaDon;


24


select loaiphanhoi from thongtinphanhoi


25

select tonggt from hopdong where hopdong.IDNhanVien=iDNV

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
mjiu
Member

mjiu
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 26
Coins Coins : 38
Thanked Thanked : 0
Nhóm 4 QT CSDL thực thi phần index THÔNG BÁO Đăng ký Empty

đây là các bảng và các thuộc tính của bảng cần cài đặt index
vi dụ như:
TONGHOPNGANSACH(IDCHIPHI,SOTIEN,TUNGAY,DENNGAY)

tức là TộnggHopNganSach là bảng còn IDchiphi,sotien,tungay,denngay là các thuộc tính cần cài dặt chỉ mục
Code:

TONGHOPNGANSACH(IDCHIPHI,SOTIEN,TUNGAY,DENNGAY)
KHACHHANG
(KH.NGAYTHANHLAPCONGTY,
NGAYTIMTHAY,
NGAYLIENHEKETIEP
IDKHOIKHACHHANG)
HOATDONG
(NGAYDUKIEN,
HINHTHUC)
NHANVIENHOATDONG
(IDHOATDONG)
TIENTRINHBANHANG
(TRANGTHAI,)
DOITHU_TIENTRINHBANHANG
(IDDOITHU)
SANPHAM
(IDDOITHU
IDNHOMSANPHAM
LASPCUATA)
DIEMMANH
(IDDOITHU)
DIEMYEU
(IDDOITHU)
KHUCTHITRUONG
(IDKHOIKHACHHANG)
HOADON
(IDKHACHHANG,
SOSERIES,)
CHITIETHOADON
(IDSANPHAM
IDTHUESUAT)
CHITIETHOPDONG
(IDTHUESUAT)
HOPDONG
(IDNHANVIEN)
CHITIETDONHANG
(IDTHUESUAT)

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
mjiu
Member

mjiu
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 26
Coins Coins : 38
Thanked Thanked : 0
Nhóm 4 QT CSDL thực thi phần index THÔNG BÁO Đăng ký Empty

các bạn đăng ký nhanh nha

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Sponsored content


Nhóm 4 QT CSDL thực thi phần index THÔNG BÁO Đăng ký Empty

※ Bài viết cùng chuyên mục


 
Nhóm 4 QT CSDL thực thi phần index THÔNG BÁO Đăng ký
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Windows Việt :: Lưu Trữ :: Lưu Trữ - Các môn học cũ :: Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu-
[Windows Việt] Deverloped by Nguyễn Gia Phú - https://windows.forumvi.com
Powered by © Forumotion.com - phpBB™ version ©phpBB2
Go to top Go to bottom