Windows Việt

Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin Việt

Trang ChínhTrang Chính  Sự kiện  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 
 các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
KySyRong
Member

KySyRong
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 631
Coins Coins : 1810
Thanked Thanked : 102
các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! Empty

(Dân trí) - Bạn có tự tin với vốn từ vựng
tiếng Anh của mình? Nếu có, hãy thử phát âm những từ có thể khiến ngay
cả người có tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ cũng phải líu lưỡi hoặc “toát mồ
hôi”.

Tác giả Chang Lee Peng của trang Writinghood đã lập một danh sách 10 từ
mà ông cho là khó phát âm nhất trong tiếng Anh.Hãy bắt đầu từ từ đơn giản, “ngắn”, và “dễ” phát âm nhất:1- HonorificabilitudinitatibusTừ này có 27 ký tự, xuất hiện trong tác phẩm “Love's Labour's Lost” của
Shakespeare, với nghĩa là “vinh quang”2 - AntidisestablishmentarianismTừ này gồm 28 ký tự, có nghĩa là “sự phản đổi việc tách nhà thờ ra khỏi
nhà nước” theo giải thích của Dictionary.com. Thủ tướng Anh William
Ewart Gladstone (1809- 1898) đã từng trích dẫn từ này trong một bài diễn
văn.3 - FloccinaucihihilipilificationTừ này gồm 29 ký tự, có nghĩa là “hành động hay thói quen từ chối giá
trị của một số thứ nhất định”4 - SupercalifragilisticexpialidociousTừ này gồm 34 ký tự, xuất hiện trong bộ phim “Marry Poppins”, và mang
nghĩa là “tốt”.5 - HepaticocholecystostcholecystntenterostomyTừ này gồm 42 ký tự, xuất hiện trong cuốn “Từ điển y khoa”, do tác giả
Gao De biên soạn. Đây là một thuật ngữ dùng trong phẫu thuật, có nghĩa
là phẫu thuật đặt ống nhân tạo giữa ruột với túi mật.6 - PneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosisTừ này gồm 45 ký tự, xuất hiện trong phiên bản thứ 8 của từ điển
Webster, có nghĩa là “bệnh ho dị ứng do hít phải nhiều bụi”.7 - Antipericatametaanaparcircum - volutiorectumgustpoopsTừ này gồm 50 ký tự, tên một cuốn sách cổ của tác giả người Pháp.8 - Osseocaynisanguineovisceri - cartilagininervomedullaryTừ dài 51 ký tự này là một thuật ngữ liên quan đến ngành giải phẫu học.
Nó từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết “Headlong Hall” của một nhà văn
người Anh.9 - Aequeosalinocalcalinoceraceoa - luminosocupreovitriolieTừ này dài 52 ký tự, là sáng tạo của giáo sư-bác sỹ Edward Strother
người Anh, dùng để chỉ thành phần cấu tạo của loại nước khoáng tìm thấy
tại Anh.10 - Bababadalgharaghtakamminarronn - konnbronntonnerronntuonnthunntro -
varrhounawnskawntoohoohoordenenthurnukDài đúng 100 ký tự, từ này xuất hiện trong cuốn “Finnegan wake” của tác
giả Andean James Joyce (1882- 1942) người Ai Len.11 - Lopadotemachoselachogaleokranio - leipsanodrimhypotrimmatosi -
lphioparamelitokatakechymenokich - lepikossyphophattoperisteralektr -
yonoptekephalliokigklopeleiolagoiosi - raiosiraiobaphetraganopterygonTừ tiếng Anh gồm 182 ký tự này có xuất xứ từ tiếng Hy Lạp, trong vở hài
kịch “Ecclesiazusae” của tác giả Aristophanes (448- 385) người Hy Lạp.
Từ này mang nghĩa là các loại thức ăn nhiều gia vị chế biến từ rau và
thịt bò.12 - Từ dài kinh khủng dưới đây có tổng cộng 1913 ký tự:Methionylglutaminylarginyltyrosy -
lglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminy -
lleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyla -
lanylphenylalanylvalylprolyphenylalanYlvalythre -
onylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylg -
lutamylglutaminylsErylleucyllysylisoleucy -

laspartylthreonylleucylIsoleucylglutamy -

lalanylglycylalanylasparthlalanylleucylg -
lutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylse -
Rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylp -
RolylthreOnylisoleucylglutaminylasPfraginylal -
anylthreonylleucylarfinylalanylphenylalanylalany -
lalanylglycylvalythreonylprolylalanylglutaminy -
lcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucy -

lalanylleuOylisoleucylarginylglutaminy -

llysyhistidylprolylthreonylisoleucylproly -

lisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalany -
lasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginy -
llysyglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalany -
lthrosylalanylglutaminylcsteinylglutamyllysylva -
lylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalny -
laspartylvalylprolylvalylglUtaminylglutamylsery -
lalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalany -
lalanylleucylarginylhistidylasparaginyvalylalany -
lprolylisoleucylprolylisoleucylphenylalanylisoleuc y -
lphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylasparty lalany -
laspartylaspartylaspartylleucylleucylarginy -

glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy -

larginylglycyltyrosylthreonyltyrOsylleucyl -

leucylserylarginylalanylglycylvalylthreony -
lglycylalanylglutamYlasparainylarginylalany -
lalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidy -

lleucylValylalanyllysylleucyllysylglutamy -

ltyrosylasparaginylalanylalanylprolylpro -

lylleucylglutaminylglgycylphenylalanylglycy -
lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminy -
lvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalany -
lglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylsery -
lglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoIeucy -
lisoleucylglutamylglutaminylHistidylasparaginy -
liSoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyl -
leucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanyl -
calylglutaminylprolylmethionlysylalanylalanylt - hreonylarginylserineNhững ký tự liên tiếp dài loằng ngoằng trên là tên hoá học của một chất
chứa 267 loại amino axít enzyme.

các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! Panda16các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! Panda16các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! Panda16các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! Panda16các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! Panda16các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! Panda16các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! Panda16


Đặng Lê

Theo Writinghood

Nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.]


các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! 25187d6224a7bb5e1bfc63c343674e93-6dcác từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! A40781094019c430061d4344243f3374-1các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! 25187d6224a7bb5e1bfc63c343674e93-6d
-----------------------------------------------------------------------
cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dạy cho ta thêm này nữa để yêu thương

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
nunkstop
Member

nunkstop
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 3
Coins Coins : 4
Thanked Thanked : 0
các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! Empty

những từ đó vốn ko được dùng trong hàng ngày, thấy cho biết, chớ chẳng để làm gì cả! các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! 671946

※ Bài viết cùng chuyên mục


http://bkhcm.info
Tác giảThông điệp
master1990
Member

master1990
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 126
Coins Coins : 261
Thanked Thanked : 68
các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! Empty

Những từ này chã có thằng nào nó dùng cã... Smile các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! 593288

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Sponsored content


các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!! Empty

※ Bài viết cùng chuyên mục


 
các từ tiếng anh khó đọc nhất hiện nay!!!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Windows Việt :: Giải trí :: Tin tức 4 phương-
[Windows Việt] Deverloped by Nguyễn Gia Phú - https://windows.forumvi.com
Powered by © Forumotion.com - phpBB™ version ©phpBB2
Go to top Go to bottom