Windows Việt

Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin Việt

Trang ChínhTrang Chính  Sự kiện  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 
 AI ĐI MUÀ HÈ XANH KO?
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
trochoima
Member

trochoima
Member
Giới tính : Nữ
Tuổi : 30
Posts Posts : 50
Coins Coins : 128
Thanked Thanked : 32
AI ĐI MUÀ HÈ XANH KO? Empty
Bài gửiTiêu đề: AI ĐI MUÀ HÈ XANH KO?   AI ĐI MUÀ HÈ XANH KO? EmptySun 13 Jun 2010, 02:54

Chi?n d?ch tình nguy?n ti?p s?c mùa thi , v?a t?ng ra quân hôm 5/6. N?i ti?p thành công ?ó, chi?n d?ch mùa hè xanh c?ng d? ki?n huy ??ng l?c l??ng, các b?n nào mu?n tham gia thì thu x?p th?i gian , suy ngh? và ??ng kí nhé. ?? l?u l?i m?t vài kí ?c ??p, th?i sinh viên .thông tin c? th? nh? sau .......................................http://doantn.hcmus.edu.vn/........................................................
H?I SINH VIÊN TR??NG ?H KHOA H?C T? NHIÊN


BCH CDTN MÙA HÈ XANH N?M 2010

Tp. H? Chí Minh, ngày 07 tháng 6 n?m 2010


THÔNG BÁO S? 1

V/v ??ng ký tham gia CDTN Mùa hè xanh 2010

CDTN Mùa hè xanh 2010 s? ???c di?n ra t? ngày 12/7/2010 ??n 12/8/2010, BCH chi?n d?ch trân tr?ng thông báo ??n toàn th? sinh viên các n?i dung c? th? nh? sau:

I.GI?I THI?U V? CÁC M?T TR?N:
1.M?T TR?N MÁI ?M, NHÀ M?:
-S? l??ng: 100 chi?n s?
-??a ?i?m c? th? th?c hi?n: Các mái ?m, nhà m?: Mái ?m Ánh Sáng Qu?n 3, Mái ?m Ánh sáng Qu?n 10, Trung tâm Ch?p cánh ??c m? Tân K? Tân Quý, Mái ?m Qu?n 8, Mái ?m B?ng Sáng Qu?n 3…
-N?i dung th?c hi?n: sinh ho?t thi?u nhi, ph? c?p tin h?c, t? ch?c ngày h?i thi?u nhi, t?p hu?n k? n?ng s?ng cho thi?u nhi, th?c hi?n các công trình tr?ng ?i?m…
-Ph??ng th?c ho?t ??ng: d?y h?c th??ng xuyên trong tu?n theo ca, t? túc ph??ng ti?n di chuy?n.
-Yêu c?u: sinh viên có kh? n?ng d?y h?c và sinh ho?t thi?u nhi.
-Sinh viên s? ???c t?p hu?n k? n?ng sinh ho?t thi?u nhi, k? n?ng tuyên truy?n mi?ng, k? n?ng sinh ho?t t?p th?.
2.M?T TR?N ONG NGHIÊN C?U:
Xây d?ng CLB Ong Sáng t?o cho h?c sinh Ph? thông trung h?c và h?c sinh sinh ho?t t?i nhà thi?u nhi các qu?n huy?n.
-S? l??ng d? ki?n: 100 chi?n s?

§Nhóm ONC Hóa: 25 sinh viên
§Nhóm ONC Sinh: 25 sinh viên
§Nhóm 3 ONC Lý: 25 sinh viên
§Nhóm 4 ONC Toán: 25 sinh viên


-??a ?i?m th?c hi?n: các tr??ng PTTH và h?c sinh sinh ho?t t?i nhà thi?u nhi trên ??a bàn qu?n 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11.
-N?i dung th?c hi?n:
§Thành l?p các CLB Ong Sáng t?o
§Thi?t k? và t? ch?c ch??ng trình sinh ho?t cho CLB: xây d?ng ch??ng trình sinh ho?t, t? ch?c ?i tham quan th?c t?, làm mô hình h?c t?p,…
§T? ch?c sân ch?i h?c thu?t v? các môn: Sinh h?c, V?t lý, Hóa h?c, Toán, Tin h?c, ...
-Ph??ng th?c ho?t ??ng: theo n?i dung c? th? c?a t?ng ??i hình, t? túc ph??ng ti?n di chuy?n.
-Yêu c?u: ?u tiên sinh viên t? n?m 2 tr? lên, có kh? n?ng sinh ho?t thi?u nhi, thi?t k? các ho?t ??ng g?i m? ý t??ng yêu thích NCKH, xây d?ng các mô hình th?c t? t? lý thuy?t. ?i?m h?c t?p trung bình khá tr? lên.
-Sinh viên tham gia s? ???c t?p hu?n: k? n?ng tuyên truy?n mi?ng, ph??ng pháp t? ch?c ho?t ??ng, k? n?ng giao ti?p và làm vi?c nhóm.3.M?T TR?N THÀNH PH?:
a.??i hình th??ng tr?c:
-S? l??ng d? ki?n: 120 chi?n s?
-??a bàn th?c hi?n: huy?n Hóc Môn (40 chi?n s?), C? Chi (40 chi?n s?), Nhà Bè (40 chi?n s?).
-N?i dung: t? ch?c sinh ho?t thanh thi?u nhi, tu s?a l? giao thông, xây nhà tình th??ng, các ho?t ??ng giao l?u VHVN, TDTT t?i ??a ph??ng…
-Ph??ng th?c ho?t ??ng: ?óng quân t?i ??a bàn xã c?a các huy?n ngo?i thành, ? th??ng tr?c t?i m?i xã t? 7 - 10 ngày (có th? ??ng ký ?i liên t?c nhi?u xã ho?c ch? 1 xã).
-Sinh viên s? ???c t?p hu?n k? n?ng sinh ho?t thi?u nhi, k? n?ng tuyên truy?n mi?ng, k? n?ng sinh ho?t t?p th?.
b.??i hình cao ?i?m:
-S? l??ng d? ki?n: 30 chi?n s?
-N?i dung: tham gia các ho?t ??ng ra quân an toàn giao thông, n?o vét kênh, tuyên truy?n môi tr??ng theo huy ??ng c?a c?p thành, tr?ng cây xanh t?i ?HQG_HCM…
-??a bàn th?c hi?n: Qu?n 5, khu ?ô th? ?HQG_HCM, qu?n Th? ??c…
-Sinh viên ??ng ký ??i hình này c?n ??ng ký rõ th?i gian tham gia ???c, s? ???c huy ??ng theo các ??t ho?t ??ng cao ?i?m.
c.??i hình tuyên truy?n b?o v? môi tr??ng:
-S? l??ng d? ki?n: 30 sinh viên
-??a bàn th?c hi?n: qu?n 5, huy?n Hóc môn, huy?n C? Chi, huy?n Nhà Bè.
-N?i dung th?c hi?n: Tuyên truy?n cách th?c s? d?ng hi?u qu? n?ng l??ng và ý th?c gi? gìn v? sinh môi tr??ng; t? ch?c gameshow tuyên truy?n v? môi tr??ng, ??p xe vì môi tr??ng…
-Yêu c?u: ?u tiên sinh viên h?c chuyên ngành Môi tr??ng, ho?c liên quan ??n Môi tr??ng. Khuy?n khích sinh viên yêu thích môi tr??ng tham gia ??i hình.
-Ph??ng th?c ho?t ??ng: theo 2 cách:
·? th??ng tr?c t?i các xã ?óng quânt? 7 - 10 ngày (có th? ??ng ký ?i liên t?c nhi?u xã ho?c ch? 1 xã)
·tuyên truy?n t?i các ??a bàn n?i thành, di chuy?n t? túc.
-Sinh viên s? ???c t?p hu?n: cách phân lo?i rác, k? n?ng giao ti?p, ph??ng pháp t? ch?c ho?t??ng.
4.??I HÌNH CHUYÊN:
a.??i hình xây d?ng “V??n ??m tu?i th?”:
-S? l??ng d? ki?n: 20 sinh viên
-??a ?i?m: các tr??ng ti?u h?c ? các ??a bàn Qu?n 5, Qu?n 10…
-N?i dung th?c hi?n: tìm hi?u và thi?t k? mô hình v??n cây ?? minh h?a theo ch??ng trình h?c c?a các em h?c sinh, t? ch?c sinh ho?t thi?u nhi d?a trên mô hình.
-Yêu c?u: ?u tiên sinh viên h?c chuyên ngành Sinh h?c. Khuy?n khích sinh viên yêu thích ch?m sóc cây c? tham gia ??i hình.
-Sinh viên s? ???c t?p hu?n: các ki?n th?c v? cây c?, k? n?ng giao ti?p, sinh ho?t thi?u nhi.
b.??i hình vi?t ph?n m?m:
-S? l??ng d? ki?n: 15 sinh viên
-N?i dung th?c hi?n: hoàn ch?nh các ph?n m?m h? tr? cho công tác ho?t ??ng ?oàn – H?i, thi?t k? website ?oàn – H?i sinh viên tr??ng.
-Yêu c?u: ?u tiên sinh viên khoa CNTT t? n?m 3 tr? lên, có ki?n th?c v? vi?t ph?m m?m và thi?t k? website.
-Sinh viên s? ???c t?p hu?n v? chuyên môn và h? tr? c?a cán b? tr? trong su?t quá trình th?c hi?n.
c.??i hình B?n tin xanh 2010:
-S? l??ng d? ki?n: 20 sinh viên
-N?i dung th?c hi?n: tham gia các ho?t ??ng, ghi nh?n tin t?c và th?c hi?n b?n tin hàng tu?n.
-Yêu c?u: sinh viên có kh? n?ng vi?t tin, ch?p ?nh ho?t ??ng, di chuy?n linh ho?t.
d.??i v?n ngh? xung kích
-S? l??ng d? ki?n: 40 sinh viên
-N?i dung th?c hi?n: th?c hi?n ch??ng trình v?n ngh? bi?u di?n ph?c v? ng??i dân t?i các ??a ?i?m ?óng quân c?a tr??ng, di?n các v? k?ch có n?i dung tuyên truy?n v? ý th?c xây d?ng v?n minh ?ô th?, phòng ch?ng b?o l?c h?c ???ng…
-??a bàn th?c hi?n: các m?t tr?n ?óng quân c?a tr??ng ?H KHTN.
-Yêu c?u: sinh viên có kh? n?ng hát, múa, biên ??o, di?n k?ch…
II.CÁCH TH?C ??NG KÝ THAM GIA CHI?N D?CH MÙA HÈ XANH 2010:
-Sinh viên nh?n ??n ??ng ký t?i v?n phòng ?oàn c?a 2 c? s?.
-?i?n ??y ?? thông tin vào ??n, có ch?n l?a ??i hình tham gia và n?p v? v?n phòng ?oàn t?i 2 c? s? h?n chót là 17g00 ngày 26/6/2010 (th? sáu). ?u tiên cho các sinh viên ??ng ký tr??c.
-Ban ch? huy c?p tr??ng s? t? ch?c tuy?n quân vào 2 ??t:
??t 1: T? 8h – 17h30 ngày 19/6/2010 (th? b?y)
??t 2: T? 14h – 20h00 ngày 26/6/2010 (th? b?y)(??a ?i?m thông báo sau)
Sinh viên ph?i tham gia tuy?n quân m?i ???c ch?n tham gia các ??i hình c? th? . Danh sách chính th?c s? ???c thông tin sau ngày 29/6/2010.
-Khi ??ng ký, sinh viên c?n cung c?p ??a ch? email c?a cá nhân th?t chu?n xác. Ban ch? huy s? thông tin ??n t?ng cá nhân m?i chi ti?t c?a Mùa hè xanh 2010 thông qua email cá nhân mà sinh viên ??ng ký.
-Ngoài ra, h? th?ng b?n tin ?oàn tr??ng và trang web ?oàn tr??ng [You must be registered and logged in to see this link.] s? c?p nh?t th??ng xuyên v? thông tin và nh?ng thông báo m?i c?a chi?n d?ch.
-M?i th?c m?c v? chi?n d?ch, sinh viên có th? trao ??i thông qua ??a ch? email sau: [You must be registered and logged in to see this link.]
BAN CH? HUY CDTN MÙA HÈ XANH 2010

※ Bài viết cùng chuyên mục


 
AI ĐI MUÀ HÈ XANH KO?
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Windows Việt :: Góc Học Tập :: Những vấn đề chung-
[Windows Việt] Deverloped by Nguyễn Gia Phú - https://windows.forumvi.com
Powered by © Forumotion.com - phpBB™ version ©phpBB2
Go to top Go to bottom