Windows Việt

Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin Việt

Trang ChínhTrang Chính  Sự kiện  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 
 bộ đề thi cấu trúc dữ liệu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
minhdien2
Member

minhdien2
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 32
Posts Posts : 21
Coins Coins : 61
Thanked Thanked : 6
bộ đề thi cấu trúc dữ liệu Empty

1 số dạng đề thi hay ra thi [You must be registered and logged in to see this link.]

Code:

Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  1
ương 1 Ch 
Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 
Viết chương trình hoàn chỉnh cho các bài toán sau đây
Ôn tập các kiểu dữ liệu có cấu trúc đã học
BT1-1. Cho n số nguyên dương a0,a1,a2,...,an-1.
a.Chèn phần tử x  vào vị trí k của dãy.
b.Xóa tất cả các số nguyên tố trong dãy.
c.Kiểm tra dãy có tăng dần hay không ?
d.Tìm số nhỏ nhất chia hết cho tất cả các số của dãy.
e.Tìm các cặp số nguyên tố cùng nhau (hai số nguyên dương  được gọi là
nguyên tố cùng nhau nếu  ườc số chung lớn nhất của chúng bằng 1).
f.Tìm tần số xuất hiện của các số trong dãy.
BT1-2. Cho ma trận vuông n dòng và n cột; các phần tử là các số nguyên (0≤ n <
100). Viết các hàm thực hiện các yêu cầu sau:
a.Tính tổng tất cả các phần tử của ma trận.
b.Tìm giá trị dương nhỏ nhất của ma trận.
c.Tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo phụ.
d.Kiểm tra xem các phần tử nằm trên  đuờng chéo chính có tăng dần hay
không ? (theo chiều từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải).
BT1-3. Cho ma trận vuông n dòng n cột; mỗi phần tử của ma trận là một phân số
(giả thiết rằng tử số và mẫu số của các phân số này là các số nguyên). Hãy thực hiện
các yêu cầu sau:
 a.Tìm phân số có giá trị nhỏ nhất nằm trong khoảng.(0;1).
b.Đếm số lượng phân số nằm trong ma trận tam giác trên có giá trị nằm trong
khoảng (0,1)
c.Sắp xếp các phân số trong ma trận tăng dần từ trái qua phải và từ trên
xuống dưới.
BT1-4. Viết chương trình nhập vào chuỗi ký tự s. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a.Cho biết số lượng ký tự của mỗi từ.
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  2
 b.Tìm tần số xuất hiện của các ký tự trong chuỗi s (không kể ký tự khoảng
trắng).
c.Đếm xem chuỗi s có bao nhiêu từ ?
d.Xóa n ký tự trong chuỗi kể từ vị trí thứ k.
e.Nhập thêm chuỗi s1, hãy chèn s1 vào vị trí thứ k của s.
f.Loại bỏ các khoảng trống dư thừa trong chuỗi 
BT1-5. Cho một danh sách lưu trữ thông tin về các nhân viên trong một công ty,
thông tin gồm :
- Mã nhân viên (chuỗi, tối đa là 8 ký tự)
- Họ và tên (chuỗi, tối đa là 20 ký tự) 
- Năm sinh (số nguyên) 
- Phòng ban (chuỗi, tối đa 10 ký tự) 
- Lương cơ bản (số nguyên) 
- Thưởng (số nguyên) 
- Thực lãnh (số nguyên, trong đó thực lãnh = lương cơ bản + thưởng ) 
Hãy thực hiện các yêu cầu sau:
a.Tính tổng thực lãnh tháng của tất cả nhân viên trong công ty.
b.In danh sách những nhân viên có mức lương cơ bản thấp nhất.
c.Đếm số lượng nhân viên có mức thưởng >= 1200000.
d.In danh sách các nhân viên tăng dần theo phòng ban, nếu phòng ban trùng
nhau thì giảm dần theo mã nhân viên.
e.Cập nhật tăng lương của tất cả các nhân viên lên 5%
BT1-6.Viết chương trình tạo một tập tin văn bản có tên là “DAYSO.INP” có cấu
trúc như sau:
-Dòng đầu tiên ghi n (n là số nguyên dương nhập từ bàn phím).
-Trong các dòng tiếp theo ghi n số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi từ 1 đến
10000, mỗi dòng 10 số (các số cách nhau ít nhất một dấu cách).
Hãy thực hiện các công việc sau đây: 
a.Tìm giá trị lớn nhất của các số trong tập tin DAYSO.INP.
b.Đếm số lượng số chẵn, số lượng số lẻ trong tập tin DAYSO.INP.
c.Hãy  đếm số lượng số nguyên tố, số chính phương, số hoàn hảo, số
Amstrong trong tập tin DAYSO.INP.
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  3
Hãy ghi kết quả của các câu a,b,c trên vào tập tin văn bản có tên là
“DAYSO.OUT”.
BT1-7.Viết chương trình tạo tập tin văn bản có tên là “BANGSO.INP” có cấu trúc
như sau:
-Dòng đầu tiên ghi hai số m và n (m, n là các số nguyên dương nhập từ bàn
phím)
-Trong m dòng tiếp theo mỗi dòng ghi n số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi
từ 0 đến 1000 (các số cách nhau ít nhất một dấu cách)
Hãy thực hiện các công việc sau: 
a.Hãy cho biết chỉ số các dòng có chứa số nguyên tố (giả thiết các dòng trong
tập tin văn bản được đánh số từ 0 đến m-1).
b.Xoay vòng các cột qua phải một vị trí (cột 0 sẽ qua cột 1, cột 1 qua cột 2,...
cột n-1 về cột 0).
c.Sắp xếp các phần tử tăng dần trên từng cột.
Hãy ghi các kết quả trên vào file văn bản có tên là “BANGSO.OUT”.
BT1-8. Cho mảng một chiều gồm n tọa độ điểm (giả sử hoành độ và tung độ của
các điểm là các số nguyên).
a.Hãy tìm một điểm trong mảng xa gốc tọa độ nhất.
b.Hãy tìm tọa độ hai điểm gần nhau nhất.
c.Hãy xác định tọa độ của hình chữ nhật nhỏ nhất bao hết cả n điểm trên (tọa
độ góc trên bên trái và tọa độ góc dưới bên phải của hình chữ nhật).
Ví dụ n = 5 và tọa độ 5 điểm là: (0,0); (0,3); (3,3); (4,1); (4,4).
Thì kết quả câu a là điểm (4,4), kết quả câu b là (3,3) và (4,4), kết quả câu c
là (0,4); 4(,0).
Chọn lựa một cấu trúc dữ liệu thích hợp/độ phức tạp tính toán
BT1-9.Cho dãy n số nguyên a0,a1,...,an-1. Hãy chuyển k phần tử đầu tiên của dãy về
cuối dãy.
BT1-10.Giả sử n ≥1 và x là số thực. Hãy viết hàm tính giá trị của biểu thức sau đây
(với độ phức tạp tuyến tính):
n
x x xx
xnS
n
n
1
...
2
1
1
)1(...
3
1
2
1
1
2
1
1 1
),(
1
3 2
+++
−+−
++
+
+
−= −
 
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  4
BT1.11.Tìm số hạng thứ n của dãy Fibonasci (giải quyết khi n là một số lớn – khi
đó ta không thể sử dụng đệ quy và cũng không thể sử dụng mảng để lưu trữ).
BT1-12.Cộng hai số nguyên lớn a và b, trong đó số a có m chữ số và số b có n chữ
số.
Số nguyên lớn ở đây là số có thể có đến vài trăm chữ số. Để lưu trữ các số nguyên
lớn này ta có thể dùng chuỗi (mỗi ký tự của chuỗi là một chữ số) hoặc dùng mảng
một chiều (mỗi phần tử của mảng một chiều là một chữ số). Tuy nhiên trong hai
phương án này thì phương án dùng mảng một chiều để lưu trữ sẽ có thuật toán tốt
hơn.
Gợi ý:
Algorithms:
Nhập m chữ số của số a, lưu vào mảng một chiều a.
Nhập n chữ số của số b, lưu vào mảng một chiều b. 
Giả sử ta có hai số a=97895 và b = 6478
i  0  1  2  3  4
a[i]  9  7  8  9  5
b[i]  6  4  7  8 
Lưu ý nếu khi nhập mà không giống hàng bên phải thì kết quả sẽ sai, ta có
thể tiến hành nhập hai số a,b theo cách sau để khắc phục tình trạng này:
  Đặt max là số lớn nhất trong hai giá trị m và n.
 Việc nhập hai số a ,b được tiến hành như sau:
 for i=max-m+1;i<=max;i++
  cin>>a[i];
 for i=max-n+1;i<=max;i++
  cin>>b[i];
 Sau đó thực hiện phép cộng như cách thông thường:
 remember=0;
 for (i=max; i >=1;i--)
  {
c[i]=(a[i]+b[i]+remember)%10;
  remember=(a[i]+b[i]+remember)/10;
  }
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  5
 c[0]=remember; 
mảng c[i] chính là tổng của hai số a và b.
Lưu ý là giá trị c[0] này chỉ xuất ra khi nó khác 0.
Đoạn chương trình xuất kết quả như sau:
 if (c[0]!=0) cout<<c[0];
for (i=1;i<=max;i++) 
cout<<c[i];
 
 
Dữ liệu thử:
m =5; n = 4;
a = 97895, b = 6478
Giá trị của các phần tử của hai mảng a và b là:
a[1] = 9,  a[2]=7; a[3]=8; a[4]=9. a[5]=5.
b[2] = 6,  b[3]=4; b[4]=7; b[5]=8
BT1-13. Giả sử n ≥ 0 và x là số thực.Hãy tính giá trị của biểu thức sau đây.
S(n,x) =
!
...
!3!2!1
1
32
n
xxxx
n
+++++ 
Gợi ý:
Algorithms1: O(N2
)
 float s=1;
for (int i=1;i<=n;i++)
s=s+pow(x,i)/giaithua(i);// giaithua(i) = i!=1.2.3….i 
  Độ phức tạp theo cách này là O(N2
), tuy nhiên chương trình không thể thực
hiện được khi n lớn; chẳng hạn n =100  -  do phép tính giai thừa của n không thể
thực hiện..
Algorithms2: O(N2
)
float s=1,p;
for (int i=1; i<=n;i++)
{
p=1;
for (int j=1; j<=i;j++)
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  6
p=p*x/j;
s=s+p;
}
  Độ phức tạp theo cách này vẫn là là O(N2
), tuy nhiên chương trình đã không
cần tính giai thừa của n.
Algorithms3: O(N) – độ phức tạp tuyến tính
float s=1,p=1;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
 p=p*x/i;
 s=s+p;
}
BT1-14. 
Cho dãy n số nguyên {ai, ở đây giả sử i=1..n} Dãy con liên tiếp là dãy mà thành
phần của nó là các thành phần liên tiếp nhau trong {a}, ta gọi tổng của dãy con là
tổng tất cả các thành  phần của nó. Tìm tổng lớn nhất trong tất cả các tổng của các
dãy con của {a}.
Ví dụ nếu n = 7;
4  –5  6  –4  2  3  -7
Thì kết quả tổng là 7.
Gợi ý:
Sau đây là một số thuật giải cho bài toán này [4]
Algorithms1: O(N3
)
Thuật toán đơn giản nhất có thể viết ngay là: Xét tất cả các cặp số nguyên L
và U thỏa mãn 1 ≤ L ≤ U ≤ n;  đối với mỗi cặp như vậy ta tính tổng của dãy con
a[L..U] và so sánh tổng này với giá trị lớn nhất hiện có:
for (L=1;L<=n;L++)
 for (U=L;U<=n;U++)
 {
sum=0;
 for (int I=L;I<=U;I++)
  sum=sum+a[I];
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  7
 maxsofar=max(maxsofar,sum);
 }
Chương trình này tuy dễ hiểu, nhưng nó chạy rất chậm. Thuật toán này có độ phức
tạp là O(n3
). Các bạn xem nếu n=10000 thì thời gian dành cho thuật toán này là quá
lớn.
Algorithms2:O(N2)
Ta có thể cải tiến thuật toán trên để có thuật toán với độ phức tạp là O(n2
)
bằng cách sử dụng hệ thức :
Tổng a[L..U]= Tổng a[L..U-1]+a[U]
 maxsofar=0;
 for (L=1;L<=n;L++)
 {
sum=0;
 for (U=L;U<=n;U++)
 {
  sum=sum+a[U];
 maxsofar=max(maxsofar,sum);
 }
}
Algorithms3:O(N)
 Tổng lớn nhất trong dãy con a[1..i] là tổng lớn nhất trong dãy con a[1..i-1] -
gọi là maxsofar hoặc tổng lớn nhất trong tất cả các tổng của các dãy con kết thúc tại
i - gọi là maxendinghere.  Chúng ta có nhận xét rằng: Dãy con lớn nhất kết thúc tại i
là dãy con lớn nhất kết thúc tại vị trí i-1 được bổ sung thêm phần tử a[i] ở cuối hoặc
là dãy con rỗng trong trường hợp tổng của dãy con nhận được là số âm. Ta có thuật
toán như sau:
maxsofar=0;
 maxendinghere=0;
  for (i=1; i<=n;i++)
  {
    maxendinghere=max(maxendinghere+a[i],0);
    maxsofar=max(maxsofar,maxendinghere);
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  8
  }
 
Minh họa cho thuật toán này như sau:
i  1  2  3  4  5  6  7
A[i]  4  -5  6  -4  2  3  -7
maxendinghere  4  0  6  2  4  7  0
maxsofar  4  4  6  6  6  7  7
Thuật toán này có độ phức tạp là O(n) và rõ ràng khó có thể tìm ra một thuật toán
nào nhanh hơn thế.
BT1-15.Cho dãy n số nguyên a0,a1,...,an-1.Hãy tìm dãy con liên tiếp tăng dài nhất.
BT1-16.Cho dãy n số nguyên a0,a1,...,an-1.Hãy tìm đoạn con dài nhất chứa toàn số 0.
BT1-17.Cho dãy n số nguyên a0,a1,...,an-1.Hãy tìm dãy con tăng chứa nhiều số
nguyên tố nhất.
BT1-18.Thực hiện phép trừ hai số nguyên lớn.
BT1-19.Thực hiện phép nhân hai số nguyên lớn.
BT1-20.Thực hiện phép chia hai số nguyên lớn.
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  9
ương  Ch 2
Tìm kiếm & sắp xếp
 
Viết chương trình hoàn chỉnh cho các bài toán sau đây
BT2-1.Cho dãy số.
84 32 13 64 1 55 48
Hãy mô phỏng sắp xếp tăng dần bằng các thuật toán toán chọn trực tiếp, đổi
chỗ trực tiếp, nổi bọt, chèn trực tiếp qua dãy số trên.
BT2-2.Cho dãy n số nguyên a[0],a[1],…,a[n-1] đã được sắp xếp tăng dần và một số
nguyên x. 
a.Hãy viết hàm tìm kiếm nhị phân kiểm tra xem x có thuộc dãy số trên hay
không ? Nếu tìm thấy trả về giá trị i nhỏ nhất mà a[i] = x, nếu không trả về
giá trị -1.
b.Cho dãy n = 8 số nguyên như sau:
  1  2  4  4  4  9 10  15
 Nếu x=4 thì phương pháp tìm kiếm nhị phân cho ra kết quả gì ?
c.Cho biết k số phần tử lớn nhất của dãy.
 Ví dụ với n=12
 9 6 2 7 9 9 6 5 7 9 6 7
 Nếu k=5 thì kết quả là  9, 9, 9, 9, 7
BT2-3.Cho mảng 1 chiều n phần tử. Sắp xếp các số nguyên tố tăng dần, các số khác
giữ nguyên giá trị và vị trí.
BT2-4.Cho mảng vuông n. Hãy tìm phần tử lớn nhất trên mỗi  đường chéo song
song với đường chéo chính.
BT2-5.Cho ma trận 2 chiều m dòng, n cột.. Hãy sắp tăng dần các phần tử theo chiều
từ trái qua phải và từ trên xuống dưới.
BT2-6.Sắp xếp các phần tử trên các đường chéo song song với đường chéo chính
tăng dần.
BT2-7.Viết chương trình cho các phương pháp sắp xếp sau:
a.Đổi chỗ trực tiếp
b.Chọn trực tiếp
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  10
c.Chèn trực tiếp
d.Nổi bọt.
BT2-8.Cho dãy số.
84 32 13 64 1 55 48
Hãy mô phỏng sắp xếp tăng dần bằng các thuật toán toán Quick Sort, Merge
Sort, Heap Sort, Shell Sort qua dãy số trên.
BT2-9.Cho mảng một chiều gồm n phần tử là các số nguyên.
Sắp xếp các số chẵn trong mảng theo thứ tự tăng, sắp xếp các số lẻ theo thứ tự giảm
dần, các số 0 giữ nguyên vị trí..
BT2-10.Cho mảng một chiều gồm n phần tử là các số nguyên.
Tìm k giá trị lớn nhất khác nhau của mảng
BT2-11.Cho mảng một chiều gồm n phần tử là các số nguyên.
a.Chỉ giữ lại một giá trị trong số các giá trị giống nhau.
b.Sắp xếp các số chẵn trong mảng theo thứ tự tăng, sắp xếp các số lẻ theo thứ
tự giảm dần, các số 0 giữ nguyên vị trí..
BT2-12.Cho tập tin văn bản songuyen.inp chứa các số nguyên. Hãy ghi các số
nguyên tố trong tập tin songuyen.inp vào tập tin nguyento.out theo thứ tự tăng dần
mỗi dòng ghi 10 số, các số cách nhau ít nhất một khoảng cách. 
BT2-13.Cho 2 file số nguyên được sắp tăng dần. Hãy trộn 2 file để được một file
cũng được sắp tăng dần (không dùng mảng).
BT2-14.Cho một tập tin văn bản. Hãy cho biết số lượng của các số nguyên tố, chính
phương, hoàn hảo, số Amstrong trong tập tin này.
BT2-15.Viết chương trình cho phương pháp sắp xếp Quick sort
BT2-16.Hãy vẽ cây phân hoạch đệ qui của thuật toán Quick-Sort trong trường hợp
xấu nhất. Từ đó, chứng tỏ rằng chi phí thuật toán Quick-sort trong trường hợp này
là O(n2
).
BT2-17.Viết chương trình cho phương pháp sắp xếp cây (heap sort).
BT2-18.Viết chương trình cho phương pháp sắp xếp trộn trực tiếp(merge sort).
BT2-19.Viết chương trình cho phương pháp sắp xếp với  độ dài bước giảm dần
(shell sort). 
BT2-20.Hãy cho biết số phần tử tối thiểu và tối đa trong một heap có chiều cao h ?
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  11
ương 3 Ch
Cấu trúc danh sách liên kết
 
Viết chương trình hoàn chỉnh cho các bài toán sau đây
BT3-1.Cho một danh sách liên kết đơn l, mỗi nút là một số nguyên dương.
a.Tìm phần tử lớn nhất danh sách l.
bTính tổng các phần tử của danh sách l.
c.Đếm xem trong danh sách l có bao nhiêu số nguyên tố ? 
d.Đếm xem trong danh sách có bao nhiêu số âm ? bao nhiêu số bằng 0 ? bao
nhiêu số dương ?
e.Đếm xem trong danh sách có bao nhiêu số bằng x ?
f.Tìm phần tử dương nhỏ nhất trong danh sách.
BT3-2. Cho một danh sách liên kết đơn l, mỗi nút là một số nguyên dương.
a.Xóa phần tử đầu tiên trong danh sách.
b.Xóa phần tử cuối cùng trong danh sách.
c.Xóa một phần tử được trỏ bởi con trỏ q.
d.Xóa một phần tử ngay trước phần tử được trỏ bởi con trỏ q.
e.Xóa một nút có giá trị k.
BT3-3. Cho một danh sách liên kết đơn l, mỗi nút là một số nguyên dương.
a.Hãy tạo danh sách l1 chỉ chứa các số nguyên tố từ danh sách l.
b.Tách danh sách l thành 2 danh sách: một danh sách chứa toàn số chẵn, một
danh sách chứa toàn số lẻ.
BT3-4. Cho một danh sách liên kết đơn l, mỗi nút là một số nguyên dương.
a.Trộn hai danh sách tăng dần thành một danh sách tăng dần.
b.Sắp xếp các phần tử của L giảm dần theo phương pháp chọn trực tiếp
BT3-5.Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:
a.Khai báo cấu trúc dữ liệu của một danh sách liên kết  đơn các tỉnh. Biết
rằng thông tin của mỗi tỉnh bao gồm: tên tỉnh, diện tích, dân số
b.Cài đặt các thao tác cơ bản cho danh sách liên kết đơn các tỉnh (thêm, sửa ,
xóa, duyệt).
c.Tính tổng diện tích của tất cả các tỉnh trong danh sách liên kết
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  12
d.Tìm địa chỉ của node chứa tính có diện tích lớn nhất trong danh sách liên
kết.
e.Tìm một tỉnh có dân số lớn nhất
f.Sắp xếp danh sách tăng dần theo diện tích.
BT3-6.Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:
a.Khai báo cấu trúc dữ liệu của một danh sách liên kết đơn để lưu tọa độ các
đỉnh của một đa giác lồi trong mặt phẳng OXY.
b.Tính chu vi của đa giác.
c.Tính diện tích của đa giác.
BT3-7.Hãy viết phần khai báo cấu trúc dữ liệu để mô tả một danh sách liên kết đơn
mà mỗi phần tử chứa một số nguyên. Viết các hàm thực hiện các yêu cầu sau:
a.Đếm các số nguyên tố của dánh sách
b.Tạo một danh sách l1 chỉ chứa các số chẵn và chia hết cho 3 từ danh sách l.
c.Sắp xếp các phần tử của danh sách theo chiều giảm dần.
BT3-8.Hãy khai báo kiểu danh sách liên kết đơn có tên LIST mà mỗi phần tử chứa
các thông tin về một sinh viên bao gồm một số nguyên dương 4 bye chỉ mã số sinh
viên và một chuỗi ký tự dài tối đa 35 cho biết họ và tên của sinh viên.
Thực hiện các công việc sau:
a.Xây dựng hàm sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự tăng dần của mã số sinh
viên.
b.Xây dựng hàm thêm một sinh viên mới vào danh sách(đã có thứ tự) sao cho vẫn
bảo đảm thứ tự tăng dần của mã số.
BT3-9.Cho một danh sách liên kết, mỗi nút chứa một số nguyên.
a.Thêm một phần tử có giá trị x vào đầu danh sách
b.Chỉ giữ lại một giá trị trong số các giá trị giống nhau.
c.Kiểm tra xem danh sách có được sắp xếp tăng dần hay không?
d.Đảo ngược danh sách.
e.Sắp xếp các số chẵn trong danh sách theo thứ tự tăng, sắp xếp các số lẻ
theo thứ tự giảm dần, các số 0 giữ nguyên vị trí..
BT3- 10.Hãy cho biết chi phí của mỗi công việc sau (theo O()):
a.Tính tổng của N số tự nhiên lẻ (số nguyên dương lẻ) đầu tiên
b.Liệt kê N phần tử của mảng
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  13
c.Liệt kê 1 phần tử trong 1 mảng có N phần tử
d.Tìm 1 phần tử trong một danh sách liên kết đơn có N phần tử đã được sắp
thứ tự tăng dần
e.Thêm 1 phần tử vào hàng đợi đã có sẵn N phần tử
BT3-11.a.Cài đặt thuật toán sắp xếp chèn trực tiếp trên xâu kép
b.Cài đặt thuật toán sắp xếp chèn trực tiếp bằng cách sử dụng đệ quy.
BT3-12.Sắp xếp danh sách tăng dần thuật toán Quick sort.
BT3-13.Cộng hai đa thức (mỗi node có 3 thành phần: hệ số khác 0 của một số hạng,
số mũ tương ứng và mốc nối tới node tiếp theo).
BT3-14.Ta có 4  lựa chọn: 1. Stack; 2. Queue; 3. List; 4. Cả 3 CTDL này đều không
thích hợp. Trong mỗi tình huống sau, hãy cho biết áp dụng lựa chọn nào là thích
hợp nhất:
a.Các khách hàng tại quầy bán vé xe lửa lấy số thứ tự để mua vé
b.Một danh sách tên theo thứ tự ABC
c.Các số nguyên cần phải sắp thứ tự
d.Danh sách các món hàng đã bán trong ngày tại quầy thâu ngân trong siêu
thị
e.Chương trình có sử dụng kỹ thuật Back-tracking
f.Các máy bay đang chờ đáp xuống phi trường
BT3-15.Hãy thể hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt trên danh sách liên kết kép.
BT3-16.Tính giá trị của đa thức P(x) với x và các hệ số cho biết trước được tổ chức
dưới dạng một danh sách liên kết (mỗi node có 3 thành phần: hệ số khác 0 của một
số hạng, số mũ tương ứng và mốc nối tới node tiếp theo).
BT3-17.Hoàn chỉnh các thao tác trên Stack và Queue.
BT3-18.Cài đặt thuật toán Quicksort theo kiểu không đệ quy.
BT3-19.Cài đặt thuật toán Mergesort trên xâu kép.
BT3-20.Tính giá trị của một biểu thức dạng chuỗi ký tự bao gồm các chữ số và các
phép toán +,-,*,/ , % và dấu đóng mở ngoặc đơn.
Ví dụ: (( 2 + 3 )*2) –  4/2  = 12
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  14
ương  Ch 4
Cấu trúc cây
 
Viết chương trình hoàn chỉnh cho các bài toán sau đây
BT4-1.
Cho cây như hình sau. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a.Các nút nào là nút lá ?
A
G
C
J E F
B
H I
D
M  N
O
K L
b.Các nút nào là nút nhánh ?
c.Cha của nút G là nút nào ?
d.Con của nút C là các nút nào ?
e.Các nút nào là anh em của nút B ?
f.Mức của D, của L là bao nhiêu ?
g.Bậc của B, bậc của D là bao nhiêu ?
h.Bậc của cây này là bao nhiêu ?
i.Chiều cao của cây này là bao nhiêu ?
j.Độ dài từ A đến F, từ A dến G là bao
nhiêu ?
k.Có bao nhiêu đường đi từ gốc A có độ dài 3 trên cây này ?
BT4-2.
Hãy vẽ cây nhị phân tìm kiếm T biết rằng khi duyệt cây T theo thứ tự  Node – Left -
Right thì được dãy như sau: 9, 4, 1, 3, 8, 6, 5, 7, 10, 14, 12, 13, 16, 19.
-Hãy duyệt cây T trên theo thứ tự  left – right – node, left -node-right.
-Liệt kê các nút lá của cây ? các nút nhánh của cây ?
-Hãy vẽ lại cây sau khi xoá nút 10 sao cho T vẫn là cây nhị phân tìm kiếm.
BT4-3.
a.Nêu đặc điểm của  cây nhị phân tìm kiếm.
b.Cây nhị phân T có chiều cao là 100 thì sẽ có tối đa bao nhiêu nút ? Trong
đó có tối đa bao nhiêu nút lá ? và ở mức thứ 50 của cây có tối đa bao nhiêu
nút ? 
BT9-4.Cho cây nhị phân tìm kiếm T gồm 12 số nguyên với phép duyệt LRN cho
kết quả như sau: 1,3,2,6,7,5,4,10,9,12,11,8
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  15
-Hãy vẽ cây nhị phân tìm kiếm T.
-Duyệt cây T theo thứ tự NLR
-Vẽ lại cây sau khi xoá nút 8.
BT4-5.
Hãy cây nhị phân tìm kiếm T gồm 11 số nguyên, với thứ tự các nút được cho như
sau: 14(gốc), 11, 9, 18, 16, 20, 30, 10, 17, 1, 15
Hãy duyệt cây trên theo các thứ tự node- left-right, left- node-right, left- right- node.
Hãy cho biết chiều cao của cây T.
BT4-6.
Cho cây nhị phân T (nút gốc có giá trị là 4) như hình
vẽ bên:
-Cây T có phải là cây nhị phân tìm kiếm không ?
-Hãy duyệt cây T theo các thứ tự node-left-right, left-
node-right, left- right- node.
-Cây T có chiều cao bao nhiêu ? 
-Liệt kê các nút lá của cây T.
-Liệt kê các nút nhánh của cây T.
BT4-7.Cho cây nhị phân như hình vẽ sau. 
4
7  2
9  5  1  3
6
A
B C
D E
G
F
H  I
J
Hãy viết dày các nút được thăm khi 
duyệt cây này theo 
a.thứ tự trước
b.thứ tự giữa 
c.thứ tự sau.
 
BT4-8.
Tìm tất cả các cây nhị phân mà các nút sẽ xuất hiện theo mọt dãy giống nhau khi
duyệt
a.Theo thứ tự trước và thứ tự giữa
b.Theo thứ tự trước và thứ tự sau
c.Theo thứ tự giữa và thứ tự sau.
BT4-9.
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  16
Cho cây nhị phân tìm kiếm T, mỗi nút chứa một số nguyên. Hãy viết các hàm thực
hiện các yêu cầu sau:
a.Số nút lá.
b.Số nút có đúng 1 cây con.
c.Số nút có đúng 2 cây con.
d.Số nút có khoá nhỏ hơn x (giả sử T là cây nhị phân tìm kiếm).
e.Số nút có khoá  nhỏ hơn x và lớn hơn y (giả sử T là cây nhị phân tìm kiếm)
f.Đếm xem trong cây T có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ ?
g.Kiểm tra xem giá trị k có trong cây T không ?
h.Đếm xem trong cây có bao nhiêu nút có giá trị âm? bao nhiêu nút có giá trị
dương?
i.Kiểm tra xem giá trị x có trong cây không ?
j.Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của cây.
k.Tìm phần tử dương nhỏ nhất của cây.
BT4.10.Cho cây nhị phân tìm kiếm T, mỗi nút chứa một số nguyên. Hãy viết các
hàm thực hiện các yêu cầu sau:
a.Chiều cao của cây.
b.Tìm độ lệch của cây.
c.Xóa phần tử có giá là x trong cây
d.Xóa các số nguyên tố ra khỏi cây
e.Thêm một phần tử có giá trị x vào trong cây để cây vẫn là cây nhị phân tìm
kiếm.
BT4-11.
Cho cây nhị phân tìm kiếm T, mỗi nút chứa một số nguyên. Hãy viết các hàm thực
hiện các yêu cầu sau:
a.Đếm số lượng nút nằm ở mức thứ k.
b.In ra tất cả các nút ở mức thứ k của cây T
c.In ra tất cả các nút theo thứ tự tầng 0 đến tầng thứ h-1 của cây T( h là chiều
cao của cây)
BT4-12.Hãy xác định giá trị đúng/sai cho mỗi phát biểu sau:
a.Cây nhị phân tìm kiếm luôn luôn có chiều cao ∼log2N
b.Chi phí tìm kiếm trung bình trên cây nhị phân tìm kiếm là log2N
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  17
c.Khi thêm 1 phần tử vào cây AVL, cần tối đa 1 phép xoay để điều chỉnh cây
d.Khi xóa 1 phần tử trong cây AVL, cần tối đa 1 phép xoay để điều chỉnh
cây
e.Cây AVL luôn luôn có chiều cao ∼log2N
BT4-13.Cho một cây nhị phân biểu diễn 1 biểu thức toán học. Biết rằng gốc của cây
là Proot, mỗi nút có thuộc tính key (kiểu chả) , chứa 1 phép tính(+,- , *,/) hay một
giá trị nguyên (các nút lá). Hãy viết hàm tính giá trị biểu thức chứa trong cây
BT4-14.Hãy nêu  định nghĩa của cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân tìm
kiếm(CNPTK). Khai báo kiểu CNPTK có tên là TREE mà mỗi phần tử chứa một số
nguyên và thực hiện các công việc sau:
a.Xây dựng hàm tìm kiếm phần tử có khóa x trên CNPTK T(giá trị trả về của hàm
là con trỏ trỏ đến phần tử tìm được) hoặc bảng NULL, nếu không tìm thấy.
b.Xây dựng hàm đếm số phần tử có khóa lớn hơn k trên CNPTK T.
BT4-15.Viết chương trình quản lý một danh bạ điện thoại đơn giản bao gồm các thông tin:
số thuê bao, họ tên chủ thuê bao, địa chỉ. Chương trình cho phép cập nhật: thêm/xoá/ sửa
và tìm kiếm thông tin về một số thuê bao nào đó.
BT4-16.Cho một cây nhị phân T, mỗi nút là một số nguyên. Hãy viết các hàm thực
hiện các yêu cầu sau:
a.Hãy đếm số nút của cây.
b.Cho biết chiều cao của cây AVL
c.Kiểm tra xem T có phải là cây nhị phân tìm kiếm không ?
d.Kiểm tra xem T có phải là cây cân bằng hoàn toàn không ?
e.Kiểm tra xem T có phải là cây nhị phân cân bằng không ?
f.Thêm một phần tử vào cây AVL
g.Hủy một phần tử trên cây AVL.
BT4-17.Cho cây nhị phân T trong đó thông tin tại mỗi nút trong cây biểu diễn các
thành phần thông tin của một độc giả. Biết rằng một độc giả gồm những thành phần:
Mã độc giả, tên độc giả, ngày sinh, địa chỉ, ngày lập thẻ..
a.Tìm địa chỉ của độc giả lớn tuổi nhất trong cây.
b.Liệt kê các độc giả trong cây sinh sau năm 1975
c.Đếm số lượng node có  đủ 2 cây con có ngày lập thẻ trong ngày
09/07/2009.
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  18
d.Tìm kiếm địa chỉ theo mã độc giả.
e.Liệt kê các độc giả trong cây.
BT4-18.Đếm số nút có bậc bằng 2 trong cây nhị phân (hãy kiểm nghiệm lại rằng số
nút lá luôn bằng số nút bậc 2 cộng thêm 1)
BT4-19.Cho một cây nhị phân tìm kiếm T. Hãy viết chương trình đếm số phần tử
trong cây theo 2 cách:
a.Không dùng đệ quy
b.Có dùng đệ quy.
BT4-20.Chứng minh rằng một cây nhị phân với chiều cao h sẽ có tối đa 2h
-1 nút
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  19
Một số đề thi mẫu
 
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (ĐỀ SỐ 1)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
 
CÂU I (2 điểm)
Cho biết độ phức tạp của các thuật tóan sau.
a.Thêm một phần tử vào một danh sách liên kết l.
b.Thêm một phần tử vào cây nhị phân tìm kiếm.
c.Xóa một phần tử trong mảng 1 chiều
d.Tìm kiếm một phần tử trong một danh sách liên kết
e.Tìm kiếm một phần tử tong một danh sách liên cây
f.Sắp xếp các phần tử trong danh sách liên kết
g.Xóa một phần tử trong một danh sách liên kết
h.Xóa một phần tử trong một cây nhị phân tìm kiếm.
Câu II (4 điểm)
Cho một danh sách liên kết đơn l khác rỗng; mỗi phần tử là một số nguyên dương.
a.Tìm số nguyên đầu tiên trong danh sách.
b.Tạo danh sách l1 chỉ chứa các số nguyên tố từ danh sách l.
c.Xóa các số có giá trị lớn nhất trong danh sách l.
Câu III (4 điểm)
Cho cây nhị phân tìm kiếm T có khóa là các số nguyên.
a.In các khóa theo chiều giảm dần.
b.Tìm mức của nút có giá trị lớn nhất.
c.Tìm các đường đi có độ dài là 4 trên cây.
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  20
 
 
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (ĐỀ SỐ 2)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
 
Câu I (2 điểm)
Cho một mảng các giá trị nguyên như sau:
Chỉ số  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
Giá trị  10  3  16  7  1  4  9  14  2  8
Yêu cầu:
a.Cho biết kết quả sau khi biến đổi mảng trên thành dãy heap.
b.Thể hiện dãy heap đó theo dạng cây nhị phân.
Câu II (4 điểm)
Cho danh sách liên kết l. Hãy đảo ngược các phần tử của danh sách (không
dùng danh sách phụ khác)
Câu III (4 điểm)
Cho cây nhị phân tìm kiếm T.
a.Tìm cây con T có tổng lớn nhất (chi tìm 1 cây thỏa)
b.Tìm giá trị nút lá ở mức sâu nhất (chỉ tìm 1 giá trị thỏa)
 
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  21
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (ĐỀ SỐ 3)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
 
Câu I (2 điểm)
Hãy vẽ cây nhị phân tìm kiếm T biết rằng khi duyệt cây T theo thứ tự  left – right -
node thì được dãy như sau: 1, 4, 7, 5, 3, 16, 18, 15, 29, 25, 30, 20, 8
-Hãy duyệt cây T trên theo thứ tự  node - left - right.
-Cây T có chiều cao là bao nhiêu ? Tìm các đường đi từ gốc có độ dài là 4
trên cây.
Câu II(4 điểm)
Làm thế nào để chuyển các phần tử trong stack S1 sang stack S2 với những yêu cầu
như sau:
•  Thứ tự các phần tử trong S2 giống như trong S1
•  Không được dùng thêm stack phụ, chỉ được dùng thêm vài biến phụ
•  Viết giải thuật dạng mã giả.
Câu III (4 điểm)
Hãy viết hàm liệt kê tất cả các phần tử của một cây nhị phân tìm kiếm thỏa
điều kiện giá trị của phần tử nằm trong khoảng [Min, Max] cho trước.
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  22
 
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (ĐỀ SỐ 4)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
 
Câu I (2 điểm)
Xét thuật giải tạo cây nhị phân tìm kiếm. Nếu thứ tự các khoá nhập vào là như
sau:8, 3, 5, 2, 20, 11, 30, 9, 18, 4 thì hình ảnh cây tạo được như thế nào ? sau đó,
nếu hủy lần lượt các nút 5, 20 ( theo thứ tự đó) thì cây sẽ thay đổi như thế nào trong
từng bước hủy (vẽ lại cây cho mỗi bước).
Câu II (2 điểm)
Cho mảng A chứa các phần tử:
Vị trí i  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
A[i]  5  1  2  8  6  10  3  9  4  7
a.Hãy cho biết kết quả sau khi hiệu chỉnh mảng A thành (binary) heap?
b.Vẽ (binary) heap ở dạng cây nhị phân.
c.Cho biết số phần tử tối thiểu và tối đa của một (binary) heap có chiều cao
là h ?
Câu III (3 điểm)
a.Hãy viết một hàm cài đặt thuật toán Selection-Sort bằng đệ qui.
b.Cách cài đặt thuật toán này bằng đệ qui có gì tốt (không tốt) so với kiểu cài
đặt bằng phép lặp thông thường.
Câu IV (3 điểm)
Cho một danh sách liên kết đơn L. Viết một hàm đảo ngược thứ tự của các phần tử
trong danh sách với những yêu cầu như sau:
•  Nhập (Input): danh sách L
•  Xuất (Output): danh sách đảo ngược thứ tự
•  Điều kiện ràng buộc: chỉ được phép duyệt danh sách L 1 lần
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  23
 
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (ĐỀ SỐ 5)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
 
Câu I (2 điểm)
Nếu ta xóa 1 phần tử khỏi cây BST và sau đó thêm nó vào lại cây. Hỏi: hình dạng
của cây đó bị thay đổi không? Giải thích?
Câu II (2 điểm)
Xét thuật toán “Sắp xếp N phần tử của mảng A” theo mô tả sau:
Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng A, và copy sang mảng B tại vị trí đầu tiên, tìm
phần tử nhỏ nhì trong mảng A, và copy sang mảng B tại vị trí thứ 2, thực hiện tương
tự cho những phần tử còn lại của mảng A.
Yêu cầu:
a.Viết mã lệnh(hoặc mã giải) cho thuật toán trên
b.Cho biết chi phí của thuật toán tương ứng với trường hợp tốt nhất, xấu nhất
Câu III (3 điểm)
Cho một danh sách liên kết đơn trong đó, mỗi phần tử chứa 1 số nguyên
Hãy viết hàm xóa phần tử có giá trị lớn nhất trong danh sách.
Lưu ý:
−  Chỉ được phép duyệt danh sách 1 lần
−  Nếu có nhiều phần tử lớn nhất giống nhau, xóa phần tử đầu tiên
Câu IV (3 điểm)
Giả sử T là một cây nhị phân tìm kiếm mà tại mỗi nút lưu một số nguyên. Hãy khai
báo kiểu dữ liệu T và xây dựng các hàm sau:
a.Hàm thêm một node có khóa X vào T.
b.Hàm đếm số nút có khóa lớn hơn X nhưng nhỏ hơn Y (X<Y).
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  24
 
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (ĐỀ SỐ 6)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
 
Câu I (2 điểm)
Hãy trình bày 2 cách chọn phần tử trung tâm (pivot) khác nhau trong thuật toán
Quick-sort. Phân tích đặc  điểm tốt/xấu của mỗi cách chọn dựa trên chi phí thuật
toán.
Câu II (4 điểm)
Viết chương trình trên danh sách liên kết đơn mà các số là các số nguyên dương
như sau:
a.Hoán vị phần tử với phần tử đứng liên sau nó (nếu có)
b.Đảo ngược một danh sách bằng cách thay đổi các liên kết chứ không sao
chép qua một danh sách khác.
c.Xóa tất cả các số nguyên tố trong danh sách.
Câu III (4 điểm)
Cho cây nhị phân tìm kiếm T, mỗi nút chứa một số nguyên. Hãy viết các hàm thực
hiện các yêu cầu sau:
a.In ra tất cả các nút ở mức thứ k của cây T
b.In ra tất cả các nút theo thứ tự tầng 0 đến tầng thứ h-1 của cây T( h là chiều
cao của cây)
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  25
 
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (ĐỀ SỐ 7)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
 
Câu I(2 điểm)
a.Hãy nêu sự khác nhau của cây nhị phân tìm kiếm (BST) và Heap?
b.Có thể liệt kê N phần tử của Heap theo thứ tự tăng dần với chi phí O(N)
không? Vì sao?
Câu II (4 điểm)
Hãy khai báo kiểu cấu trúc dữ liệu liên kết đơn mà mỗi phần tử chứa thông tin về
một quyển sách bao gồm các trường: Mã số sách (số nguyên 4 byte), tên
sách(chuỗi,  tối đa 40 ký tự), tác giả (chuỗi, tôi đa 30 ký tự), năm xuất bản (số
nguyên 4 byte).
a.Đếm số sách xuất bản năm X.
b.Sắp xếp danh sách theo mã số sách.
Câu III (4 điểm)
Cho cây nhị phân tìm kiếm T, mỗi nút chứa một số nguyên. Hãy viết các hàm thực
hiện các yêu cầu sau:
a.Cho biết mức của nút có khoá nhỏ nhất trên cây T.
b.Kiểm tra xem giá trị x có thuộc cây hay không ? Nếu có thi in đường đi từ
nút gốc đến nút x.
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  26
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (ĐỀ SỐ 8)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
 
Câu I(2 điểm)
a.Cho dãy 15 số nguyên a[i] với I = 0..14 như sau:
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
Cho biết vị trí trả về khi tìm kiếm giá trị x = 4 trong dãy trên bằng phương
pháp tìm kiếm nhị phân
b.Mô phòng các bước sắp xếp dãy số sau theo thuật toán Bubble Sort, Quick
Sort: 6  2  5  1  9  7
Câu II(4 điểm)
Hãy khai báo kiểu dữ liệu danh sách liên kết đơn mà mỗi phần tử chứa thông tin về
một sinh viên bao gồm các trường: mã số sinh viên (chuỗi, 6 ký tự), tên sinh
viên(chuỗi, tối đa 10 ký tự), họ sinh viên (chuỗi, tối đa 30 ký tự), điểm trung bình
tích lũy (số thực), loại tốt nghiệp (ký tự).
Với các kiểu dữ liệu vừa khai báo, hãy xây dựng các hàm sau:
a.Hàm xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên. Trong đó xếp loại X(xuất sắc) nếu có điêm
trung bình tích lũy (ĐTB) >=9.0; Loại G(Giỏi) nếu có  điêm trung bình tích lũy
8<=(ĐTB) <9.0; Loại K(khá) nếu có điêm trung bình tích lũy 7<= ĐTB< 8; Loại
T(trung bình) nếu có điêm trung bình tích lũy 5<= ĐTB <7.
b.Hàm sắp xếp danh sách theo điểm trung bình tích lũy.
c.Hàm sắp xếp danh sách đạt loại X, danh sách cần được sắp theo tên tăng dần, nếu
tên trùng thì sắp theo họ tăng dần.
Câu III (4 điểm)
Xét thuật toán “Xóa phần tử P có 2 cây con” của cây nhị phân tìm kiếm.
Hãy viết hàm “Tìm phần tử thay thế và xóa” như sau:
void SearchStandFor_and_Delete (NODE *P); // P là nút cần xóa
Yêu cầu:
-Tìm “phần tử thay thế Q phần tử lớn nhất trong cây con trái” của P
-Thay P bằng Q
-Xóa Q
-Không dùng đệ qui
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  27
 
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (ĐỀ SỐ 9)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
 
Câu I(2 điểm)
Cho mảng một chiều gồm n phần tử là các số nguyên dương.
a.Tìm giá trị lớn thứ k của mảng
b.Chuyển các giá trị chẵn về đầu mảng, các giá trị lẻ về cuối mảng
Câu II (4 điểm)
Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:
a.Nhập danh sách liên kết kép các số nguyên.
b.Xuất danh sách liên kết kép các số nguyên.
c.Tính tổng các node trong danh sách liên kết kép
Câu III (4 điểm)
Giả sử T là một cây nhị phân tìm kiếm mà tại mỗi nút lưu một số nguyên. Hãy khai
báo kiểu dữ liệu T và xây dựng các hàm sau:
a.Hàm tìm kiếm một node có khóa X.
b.Hàm đếm số nút có khóa lớn hơn X.
 Bài tập Cấu trúc dữ liệu và giải thuật              Trang  28
 
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (ĐỀ SỐ 10)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
 
CÂU I (2 điểm)
Hãy so sánh (trong giới hạn 10 dòng) những đặc tính tiêu biểu của 3 phương pháp
sắp xếp: Heap sort, Merge sort và Quick sort
Câu II (4 điểm)
Cho một danh sách liên kết đơn có phần tử đầu là head; mỗi nút của nó biểu thị một
điểm có tọa độ x,y trên mặt phẳng OXY. Hãy mô tả cấu trúc của danh sách trên. 
Giả sử danh sách trên đã có sẵn dữ liệu. Viết chương trình tạo 2 danh sách liên kết
mới h1 và h2 từ danh sách đã cho, trong đó:
h1 chứa các nút có thành phần x>0 và y>0.
h2 chứa các nút có thành phần x<0 và y<0.
Các nút còn lại của danh sách head sẽ được in ra màn hình mà không tạo
xâu.
Câu III (4 điểm)
Cho một cây nhị phân T.
a.Kiểm tra xem T có phải là cây cân bằng hoàn toàn không ?
b.Thêm một phần tử vào cây AVL
c.Hủy một phần tử trên cây AVL.
 
Hết
 

※ Bài viết cùng chuyên mục


 
bộ đề thi cấu trúc dữ liệu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Windows Việt :: Lưu Trữ :: Lưu Trữ - Các môn học cũ :: Cấu Trúc Dữ Liệu-
[Windows Việt] Deverloped by Nguyễn Gia Phú - https://windows.forumvi.com
Powered by © Forumotion.com - phpBB™ version ©phpBB2
Go to top Go to bottom